Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἔνατο (στ)

      «Γι’ αὐτό ἄς ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι γιά νά μήν πέσουμε σέ πειρασμό. Ἄς μελετήσουμε τά λόγια του Ἁγίου Πνεύματος γιά νά σκύψουμε μέ ζῆλο στή μελέτη τῶν Γραφῶν, καί χωρίς νά κρατοῦμε βιβλίο στά χέρια μας, ἄς ἔχουμε στό νοῦ μας τά λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἄν κάποιος σοῦ ἀποκαλύψει τούς λογισμούς του ἤ σοῦ φανερώσει τίς ἀδυναμίες του, μήν τόν περιφρονήσεις μέ τό νοῦ σου, ἐπειδή τάχα ἔκανε τέτοιες πράξεις, ἀλλά περισσότερο νά θαυμάζεις γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἀδελφοῦ. Διότι τό νά φανερώνει κανείς μέ τή θέλησή του τά σφάλματά του σέ πνευματικούς ἀνθρώπους δείχνει διόρθωση τοῦ τρόπου ζωῆς, τό νά κρύβει ὅμως τά σφάλματά του φανερώνει ψυχή κυριευμένη ἀπό τά πάθη. Γιατί κανείς ποτέ ἄνθρωπος πού συμπράττει μέ τούς κλέφτες καί συμμερίζεται τίς πράξεις τῶν μοιχῶν, δέν τούς ξεσκεπάζει, ἐπειδή ἔχει φιλική διάθεση ἀπέναντι στό πάθος τους. Πρέπει λοιπόν νά συμβουλεύεις αὐτόν πού σοῦ ἐμπιστεύθηκε τό λογισμό του, μέ ὅλη σου τήν ταπεινοφροσύνη, προσέχοντας, ὅπως εἶναι γραμμένο, τόν ἑαυτό σου, μήπως καί σύ πέσεις σέ πειρασμό. Διότι ὁ Κύριος λέει μέ τόν προφήτη Ἰεζεκιήλ· Καί σύ, ἄνθρωπε, πές στά παιδιά τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου ἀνθρώπου δέν τόν σώζει τήν ἡμέρα πού θά παραπλανηθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, καί ἡ ἁμαρτία τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου δέ θά μπορέσει νά τόν βλάψει τήν ἡμέρα πού θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία του. Ἀλλά ἄς δώσει σ’ ἐμᾶς ὁ Κύριος νά βαδίζουμε τόν σωστό δρόμο ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς μας, τό δρόμο τόν στενό καί γεμάτο θλίψεις· ὥστε νά φιμωθεῖ τό στόμα τοῦ ἀντιδίκου μας Διαβόλου, γιά νά μήν μπορεῖ νά λέει γιά μᾶς κάτι κακό. Καί αὐτά, διότι στόν Θεό ἁρμόζει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)