Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἔνατο (α)

     «Ἀγαπητέ, πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, μήπως σέ διδάξει ὁ Ὄφις νά μιμεῖσαι αὐτούς πού καταφρονοῦν τή σωτηρία τους καί νά λές• Δέν εἶσαι καλύτερος ἀπ’ αὐτούς πού ἔπεσαν στά πάθη. Ἐσύ ὅμως νά ἀντιληφθεῖς αὐτό πού εἶναι γραμμένο· Σέ ἕνα μεγάλο σπίτι δέν ὑπάρχουν μόνο σκεύη χρυσά καί ἀσημένια, ἀλλά καί ξύλινα καί πήλινα• καί ἄλλα εἶναι προορισμένα γιά τιμητική χρήση, καί ἄλλα γιά περιφρονητική. Ἄν λοιπόν παρακούσεις τόν Κύριο, ἐκτελώντας τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, θά εἶσαι σκεῦος περιφρονημένο· ἄν ὅμως ἐκτελέσεις τά ἔργα τοῦ Κυρίου, θά εἶσαι σκεῦος  ἐκλεκτό,  τιμημένο,  ἁγιασμένο, χρήσιμο  στόν Δεσπότη Χριστό, σκεῦος προετοιμασμένο γιά κάθε καλό ἔργο. Παρακαλῶ, πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, γιά νά βρεῖς ἔλεος ἀπό τόν Κύριο καί σ’ αὐτή τή ζωή καί στή μέλλουσα· ἄν ὅμως δέν προσέχεις τόν ἑαυτό σου, καί ἐδῶ θά ταλαιπωρηθεῖς καί ἐκεῖ δέ θά βρεῖς ἀνάπαυση. Διότι αὐτά πού γίνονται ἔξω ἀπό τόν ἴσιο δρόμο δέν προξενοῦν τίποτε ἄλλο παρά κατάκριση καί μεταμέλεια. Μή λοιπόν ζηλεύεις αὐτούς πού καταφρονοῦν τή σωτηρία τους καί δείχνουν ἐνδιαφέρον μόνο γιά τό σχῆμα, γιά νά μή γίνεις ὅμοιος μέ στρατιώτη πού αἰχμαλωτίσθηκε ἀπό τούς ἐχθρούς, καί ἔχεις βέβαια τό σφράγισμα τοῦ βασιλιά.
      Διότι εἶναι ἀψευδής ὁ Κύριος πού εἶπε· Ἀλήθεια σᾶς λέω• καθένας πού ἁμαρτάνει εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας• γιατί τό σχῆμα μοιάζει μέ φύλλα, ἐνῶ τά ἔργα μοιάζουν μέ καρπούς. Οἱ στρατιῶτες τοῦ ἐπίγειου βασιλιά χύνουν αἵματα, γιά νά ἀρέσουν στό βασιλιά τους• ἐσύ ὅμως δέν ἔχεις ἀνάγκη νά χύσεις αἷμα, ἀλλά νά μή νικηθεῖς ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μήν κάνεις καρπούς γιά τό θάνατο. Νά εἶσαι ἄγρυπνος, ἀγαπητέ, νά εἶσαι ἄγρυπνος καί νά ὑπομείνεις τούς κόπους. Διότι ὁ Θεός δέν εἶναι ἄδικος, ὥστε νά λησμονήσει τόν κόπο σου. Ἀπεναντίας μάλιστα, γιά τό σκοτάδι πού ὑποφέρεις, καθώς κάθεσαι στό κελλί σου, θά λάμψει ἐπάνω σου τό φῶς τῆς ἀλήθειας• ὅπως εἶναι γραμμένο• Ἀνέτειλε στό σκοτάδι φῶς γιά τούς εὐθεῖς ἀνθρώπους. Νά ἀγωνίζεσαι τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως, ὥστε νικώντας τόν Ἐχθρό νά προσκυνήσεις τόν Βασιλέα τῆς δόξης, χωρίς ντροπή. Διότι δέ θά στεφανώσει ὁ Κύριος μόνον αὐτούς πού φονεύθηκαν μέ ξίφος καί μαρτύρησαν μπροστά σέ τυράννους, ἀλλά καί αὐτούς πού προόδευσαν στήν ἄσκηση καί τήν ἀγάπη• διότι ὅπως ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τά βασανιστήρια γιά τόν Κύριο, ἔτσι καί αὐτοί ὑπέφεραν γιά τόν Κύριο τήν ταλαιπωρία καί τήν ἄσκηση.»