Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ὄγδοο (ζ)

      «Πρόσεχε λοιπόν τόν ἑαυτό σου καί τότε δέ θά σέ κυριεύσει κανένα ἀπ’ αὐτά. Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἀποφεύγεις τήν παρρησία• καί πάλι τό λέω· ἀπόφευγε τήν παρρησία, μήπως σέ κυριεύσει ἡ ἀδιαντροπιά, καί ἀφοῦ σέ δέσει σάν ἄθλιο αἰχμάλωτο, σέ παραδώσει  δοῦλο  στήν  ἁμαρτία·  καί τότε θά  ἀρχίσεις νά λές, Βυθίστηκα στά βάθη τῆς θάλασσας καί καταιγίδα μέ καταπόντισε• καί ἐπίσης• Χώθηκα στή λάσπη τοῦ βυθοῦ καί δέν ὑπάρχει στέρεο ἔδαφος. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀποφεύγεις τή συναναστροφή τῶν κακόγνωμων ἀνθρώπων, ὄχι ἐπειδή μισεῖς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἐπειδή θέλεις νά ἀποφύγεις τή βλάβη. Ἄν ὅμως σχετίσθηκες ἀπό πρίν μέ ἀμελεῖς, πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, ὥστε καί κείνους νά κερδίσεις μέ τόν σωστό τρόπο ζωῆς καί τόν ἑαυτό σου νά μήν τόν χάσεις. Μήν ἐμπιστεύεσαι τήν ψυχή σου σ’ αὐτούς πού λένε ἀνώφελα λόγια καί ὑπόσχονται ὅτι διδάσκουν τή σωφροσύνη. Διότι εἶπε ὁ Σωτῆρας μας· Ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μιλάει τό στόμα. Γι’ αὐτό λοιπόν νά προφυλάγεσαι ἀπ’ αὐτούς πού δείχνουν νεανική συμπεριφορά καί συναναστρέφονται μέ εὐτράπελους ἀνθρώπους, γιά νά μήν παρακούσεις τόν Ἀπόστολο πού λέει• Ἀπόφευγε τίς νεανικές ἐπιθυμίες. Μή συμπαθήσεις ἄνθρωπο εἰς βάρος τῆς ψυχῆς σου, οὔτε ἀσήμαντο, οὔτε σπουδαῖο, οὔτε ἄρχοντα· διότι κανείς δέ θά μπορέσει νά σέ γλυτώσει ἀπό τήν ἄσβηστη φωτιά. Ἄκου τόν Κύριο πού λέει• Τί θά ὠφεληθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν κερδίσει τόν κόσμο καί χάσει τήν ψυχή του; Μή λοιπόν χάσεις τήν παρρησία σου πρός τόν Θεό, οὔτε γιά τιμή καί δόξα ἀνθρώπινη, οὔτε γιά φαγητό ἤ ποτό ἤ ἔνδυμα· διότι ὅλα αὐτά φθείρονται καί χάνονται• οἱ πράξεις ὅμως τοῦ καθενός, εἴτε καλές εἴτε κακές, γράφονται. Νά σκέφτεσαι τά οὐράνια ἀγαθά καί ὄχι τά γήϊνα πράγματα, γιά νά ἐπιτύχεις τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ Πατέρα, πού βρίσκεται στούς οὐρανούς, καί νά συναριθμηθεῖς μέ τούς ἐκλεκτούς τοῦ Υἱοῦ, καί νά σέ εὐλογήσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους του• διότι σ’ αὐτό ἁρμόζει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)