Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ὄγδοο (στ)

«Ἐσύ ὅμως, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, νά ἀποφεύγεις αὐτά• νά ἐπιδιώκεις τή δικαιοσύνη, τήν εὐσέβεια, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν ὑπομονή τήν πραότητα. Νά ἀγωνίζεσαι τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως. Κράτησε τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία σέ κάλεσε ὁ Θεός καί γιά τήν ὁποία ἔδωσες τήν καλή ὁμολογία μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες. Πρόσεχε, ἀγαπητέ δοῦλε τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μήν παραπλανηθεῖς μέσα στήν πρόσκαιρη ἀπάτη αὐτῆς τῆς ζωῆς, γιά νά μή στερηθεῖς τήν αἰώνια ζωή. Νά προσέχεις καλά. Ὀνομάστηκες ἔμπορος, πρόσεχε μήπως χάσεις τό μαργαριτάρι, μήπως ἁρπάξει ὁ Ἐχθρός τό θησαυρό σου, μήπως βυθίσει τό πλοῖο μαζί μέ τό ἐμπόρευμα καί γυρίσεις μέ ἄδεια χέρια στό σπίτι σου. Ἐπειδή ξέρει ὁ Ἐχθρός ποιά δόξα θά πάρει ἀπό τόν Θεό ἐκεῖνος πού διατηρεῖ τόν ἑαυτό του καθαρό ἀπό αὐτά πού μολύνουν τό σῶμα, τόν πολεμᾶ δυνατά μέ τούς λογισμούς, θέλοντας νά κυλίσει τόν ἄνθρωπο μέσα στόν βοῦρκο τους, γιά νά μήν ἐπιτύχει τή μέλλουσα δόξα• καί ἄν βρεῖ μία ψυχή νά ἔχει ἀρνηθεῖ τούς ἀνώφελους λογισμούς, δέν τήν ἐπισκέπτεται συχνά, ἀλλά οὔτε ἀπομακρύνεται γιά καλά• πηγαίνει κατά προτίμηση ἐκεῖ ὅπου, μόλις χτυπήσει, θά τοῦ ἀνοίξουν ἀμέσως τήν πόρτα, καί καταμολύνει μέ βρωμερές ἐπιθυμίες τό σῶμα καί τήν ψυχή ἐκείνου πού δέν ἀντιστέκεται σ’ αὐτόν. Στό τέλος σάν καλός σύμβουλος, τόν συμβουλεύει τάχα· Εἶναι καλύτερα γιά σένα νά πᾶς στόν κόσμο καί νά πάρεις σύζυγο, παρά νά καταστρέφεις ἔτσι τό σῶμα σου. Ἀπό ἐκεῖνον ὅμως πού εἶναι προσεκτικός, ὅλα αὐτά θά ἀπομακρυνθοῦν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)