Ματθ. β΄9-10

Τετάρτη 26  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ἰδού ὁ ἀστήρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθών ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον ἰδόντες δέ τόν ἀστέρα ἐχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἰδού τό ἄστρον, πού εἶδαν ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ἀνατολῆς του, ἐπήγαινεν ἐμπρός ἀπό αὐτούς, ἕως ὅτου ἦλθε καί ἐστάθη ἐπάνω ἀπό τό σπίτι πού ἦτο τό παιδίον. Ὅταν δέ εἶδαν τόν ἀστέρα οἱ μάγοι, ἐχάρησαν πολύ μεγάλην χαράν.»
ΣΧΟΛΙΟ (α)

     «Χωρίς τίποτε τό πονηρόν ὡς πρός τόν Ἡρώδην νά ὑποπτευθοῦν οἱ μάγοι, ξεκινοῦν διά τήν Βηθλεέμ, προκειμένου νά ἐκπληρώσουν τόν σκοπόν τῆς ἀφίξεώς των. Δι’ αὐτό καί σημειώνει ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής• «Οἱ δέ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν». Ἀφοῦ δηλαδή ἤκουσαν τούς λόγους αὐτούς τοῦ βασιλέως, ἀνεχώρησαν διά τήν Βηθλεέμ. Βαδίζουν τώρα μέ πολύ σαφῶς καθωρισμένον τόν τόπον, ὅπου θά εὕρουν τό ἀντικείμενον τῶν προσδοκιῶν των. Γεμᾶτοι ἀπό χαράν εἶναι τώρα, διότι ἐξηκρίβωσαν τόν τελικόν τόπον τοῦ ταξιδιοῦ των. Πόσον ὡραῖον πρᾶγμα εἶναι νά ἐπιμένη κανείς καί νά φθάνη εἰς τό τέρμα τοῦ σκοποῦ, τόν ὁποῖον ἐπιδιώκει, ἐφ’ ὅσον μάλιστα ἔχει τήν πεποίθησιν, ὅτι ὁ σκοπός αὐτός εἶναι εὐλογημένος παρά τοῦ Κυρίου. Ὅταν μέ τοιαύτην διάθεσιν προχωρῆ κανείς, πρέπει νά ἔχη τήν βεβαιότητα, ὅτι διά τρόπων πού γνωρίζει ὁ Θεός, θά τόν βοηθήση νά φθάση ἐκεῖ πού θέλει. Αὐτό δέν ἔγινε μέ τούς μάγους;»