Ματθ. β΄7-8

Τρίτη 25  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τούς μάγους ἠκρίβωσε παρ’ αὐτῶν τόν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καί πέμψας αὐτούς εἰς Βηθλεέμ εἶπε• πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περί τοῦ παιδίου, ἐπάν δέ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κάγω ἐλθών προσκυνήσω αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Τότε δηλαδή ὁ Ἡρῴδης, ἀφοῦ κρυφίως ἐκάλεσε τούς μάγους, ἠκρίβωσεν ἀπό αὐτούς τόν χρόνον, ἀφ’ ὅτου ἐφαίνετο τό ἄστρον. Καί ἀφοῦ τούς ὡδήγησε νά μεταβοῦν εἰς τήν Βηθλεέμ, τούς εἶπε· Πηγαίνετε ἐκεῖ καί ἐξετάσατε μέ πᾶσαν ἀκρίβειαν διά τό παιδίον. Ὅταν δέ τό εὕρετε, φέρετέ μου εἴδησιν, διά νά ἔλθω καί ἐγώ εἰς Βηθλεέμ καί τό προσκυνήσω»

ΣΧΟΛΙΟ (γ)

     «Διατί ὅμως ὅλον αὐτό τό σχέδιον τό καταστρώνει ὁ Ἡρῴδης, «λάθρα καλέσας τούς μάγους»; Διατί ἡ τόση μυστικότης; Δέν εἶναι δύσκολον νά τό ἐννοήσωμεν εἶναι καί αὐτό δηλωτικόν τῆς σκοτεινότητος τῶν σχεδίων. Οἱ κακοί, ὅταν σχεδιάζουν κάτι κακόν τό σχεδιάζουν εἰς τό κρυπτόν, ὑπό πλήρη συσκότισιν, χωρίς κανένας νά γνωρίζη τίποτε. Ὄχι μόνον διότι τά σκοτεινά σχέδια δέν ἀντέχουν εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀλλά καί ἀπό τόν φόβον ὅτι εἶναι δυνατόν τό πονηρόν σχέδιον νά ἀποκαλυφθῆ καί νά ματαιωθῆ. Ἐπί τοῦ προκειμένου, ἐάν ὁ Ἡρῴδης ἐνήργει φανερά καί ἔδιδεν εἰς τό φανερόν ὁδηγίας εἰς τούς μάγους, ἦτο δυνατόν οἱ ἀκούοντες, ἐπειδή ἐγνώριζον τήν πονηρίαν καί τά πανοῦργα του σχέδια Ἰουδαῖοι, νά σπεύσουν εἰς τήν Βηθλεέμ ἐνωρίτερον ἀπό τούς μάγους, νά μεταδώσουν τήν πληροφορίαν καί νά συστήσουν εἰς τούς προστάτας τοῦ Παιδίου νά τό ἀπομακρύνουν καί νά τό ἀποκρύψουν, διότι κάτι πονηρόν τεκταίνεται εἰς βάρος του καί κίνδυνος σοβαρός τό ἀπειλεῖ. Πάντοτε οἱ συλλαμβάνοντες πανοῦργα καί καταχθόνια σχέδια λαμβάνουν τά μέτρα των, ὥστε νά μή ἀποκαλυφθοῦν. Ὅμως, παρά τά λαμβανόμενα μέτρα καί τήν μυστικότητα, μέ τήν ὁποίαν καταστρώνονται τά σχέδια καί ἐκτελοῦνται αὐτά, μικραί ἀπρόβλεπτοι λεπτομέρειαι ὁδηγοῦν εἰς τήν ἀνακάλυψιν καί τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τῶν ἐνόχων. Τιμωρίαν, πού εἶναι πρόδρομος τῆς μεγάλης καί αἰωνίου τιμωρίας, τήν ὁποίαν ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός εἰς τουύς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς.»