Ματθ. β΄7-8

Κυριακή 23  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τούς μάγους ἠκρίβωσε παρ’ αὐτῶν τόν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καί πέμψας αὐτούς εἰς Βηθλεέμ εἶπε• πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περί τοῦ παιδίου, ἐπάν δέ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κάγω ἐλθών προσκυνήσω αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Τότε δηλαδή ὁ Ἡρῴδης, ἀφοῦ κρυφίως ἐκάλεσε τούς μάγους, ἠκρίβωσεν ἀπό αὐτούς τόν χρόνον, ἀφ’ ὅτου ἐφαίνετο τό ἄστρον. Καί ἀφοῦ τούς ὡδήγησε νά μεταβοῦν εἰς τήν Βηθλεέμ, τούς εἶπε· Πηγαίνετε ἐκεῖ καί ἐξετάσατε μέ πᾶσαν ἀκρίβειαν διά τό παιδίον. Ὅταν δέ τό εὕρετε, φέρετέ μου εἴδησιν, διά νά ἔλθω καί ἐγώ εἰς Βηθλεέμ καί τό προσκυνήσω»

ΣΧΟΛΙΟ (α)

       «Τότε δηλαδή ὁ Ἡρῴδης, ἀφοῦ κρυφίως ἐκάλεσε τούς μάγους, ἠκρίβωσεν ἀπό αὐτούς τόν χρόνον, ἀφ’ ὅτου ἐφαίνετο τό ἄστρον. Καί ἀφοῦ τούς ὡδήγησε νά μεταβοῦν εἰς τήν Βηθλεέμ, τούς εἶπε· Πηγαίνετε ἐκεῖ καί ἐξετάσατε μέ πᾶσαν ἀκρίβειαν διά τό παιδίον. Ὅταν δέ τό εὕρετε, φέρετέ μου εἴδησιν, διά νά ἔλθω καί ἐγώ εἰς Βηθλεέμ καί τό προσκυνήσω.
        Ὑποκρισία, δόλος, πονηρία, κακοῦργος διάθεσις τοῦ Ἡρώδου, ὅλα αὐτά κρύπτονται εἰς τούς λόγους αὐτούς, πού ἀποτελοῦν ἕνα ἀρτίως καταστρωμένον σχέδιον ἐξοντώσεως τοῦ ἀνεπιθυμήτου βρέφους, πού ἦτο δυνατόν νά δημιουργήση ζητήματα εἰς τόν δοξομανῆ καί ἐγκληματικόν βασιλέα. Ἄς ἴδωμεν ὅμως πρῶτον πλατύτερον τήν ὑποκρισίαν του, διά νά μελετήσωμεν ἐν συνεχεία τόν δόλον, πού θά τόν ὡδήγει εἰς τό νά προσθέση νέον ἔγκλημα εἰς τά τόσα του ἄλλα ἐγκλήματα. Δέν παρουσιάζεται ἐμπρός εἰς τούς μάγους οὔτε φοβισμένος, οὔτε ἀνήσυχος καί σκληρός. Τούς καλεῖ πλησίον του• τούς ὁμιλεῖ μέ εὐγένειαν ζητεῖ περισσοτέρας πληροφορίας περί τοῦ πότε ἐνεφανίσθη ὁ ἀστήρ• ἐάν δηλαδή ἔχη περάσει ἀρκετόν διάστημα ἀπό τότε, πού ἐνεφανίσθη, καί πόσον διάστημα χρόνου κατηναλώθη εἰς τό μακρυνόν των ταξίδιον.
        Τίποτε ἀπό τά βαθύτερα, τά ἐσωτερικά του ἐλατήρια δέν ἠμποροῦσαν νά διακρίνουν οἱ ἀφελεῖς καί ἀπονήρευτοι μάγοι τῆς ἀνατολῆς. Δέν ἀποκλείεται καί νά ἐξετίμησαν ἤ καί νά ἐθαύμασαν τήν καλωσύνην του, τήν εὐγένειάν του, τό ἐνδιαφέρον του. Ἐάν ὅμως οἱ ἀφελεῖς ἐκεῖνοι τῆς ἀνατολῆς ἐκπρόσωποι δέν ἦτο δυνατόν νά ἐμβαθύνουν εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ἡρῴδου καί νά ἀποκαλύψουν ποῖον βάθος κακίας ἐκρύπτετο κάτω ἀπό τό ὑποκριτικόν αὐτό ἐξωτερικόν, ὅμως αὐτό ἦτο ἐξ ὁλοκλήρου γνωστόν εἰς τόν Θεόν. Ἐκεῖνος διαβάζει καί τά βαθύτερα μέρη τῆς καρδίας μας• Ἐκεῖνος «ἐρευνᾶ νεφρούς καί καρδίας» (Ἀποκ. β’ 23). Ὅλαι μας αἱ ἀπόκρυφοι σκέψεις, τά πονηρά μας σχέδια, αἱ ἀπόκρυφοι ἐπιθυμίαι «εἶναι γυμνά καί τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ» (Ἑβρ. δ’ 13). Καί ἐάν ἡ μετάνοια καί ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγησις δέν τά ἐξαλείψη, θά ἔλθη ἡμέρα, ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως, πού ὅλα θά ἀποκαλυφθοῦν, καί ὅλη ἡ ἀσχημία τῆς ψυχῆς μας θά φανερωθῆ. Ὤ Κύριε, μή ἐπιτρέψης μέ τοιαύτην ψυχικήν ἀθλιότητα νά ἐγκαταλειψωμεν τήν ζωήν αὐτήν.»