Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια

Σάββατο 29  Ἰανουαρίου 2010

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο δέκατο (στ)

      «Τότε λοιπόν, βλέποντας ὁ Κύριος τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά μας, καὶ ὅτι μόνο τὸν Ἲδιο ποθοῦμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας, καὶ ὅτι κάνουμε ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν σ’ αὐτόν, δὲ θὰ μιλήσει σ’ ἐμᾶς σὰν σὲ δούλους, ἀλλά θὰ μᾶς προσκαλέσει σὰν γνήσιους φίλους στὶς τελειότερες καὶ ὑψηλότερες ἀρετές, λέγοντας• Φίλε, ἀνέβα παραπάνω• δηλαδὴ στὴν ὡραία ἀνάβαση, ποὺ ἀνεβάζει στοὺς, οὐρανούς, τῆς ὁποίας τὰ σκαλιὰ εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη, καὶ οἱ ὑπόλοιποι καρποὶ τοῦ Πνεύματος• καὶ ὅταν γίνουμε πολίτες τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, θὰ χαρεῖ ἡ καρδιά μας, καὶ τὴ χαρά μας κανεὶς δὲ θὰ τὴν ἀφαιρέσει ἀπὸ μᾶς. Εὔχομαι, ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, καὶ νὰ μᾶς ὀδηγήσει μέσα στὸ θέλημά του, καὶ νὰ μᾶς σκεπάσει μὲ τὸ δυνατὸ χέρι του. Διότι ὀργὴ καὶ ἀπώλεια περιμένει τὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲ θὰ ἔχει τὸν Θεὸ βοηθό του, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἄλλος βοηθὸς ἐκτὸς ἀπό τὸν Θεὸ τὸν ζῶντα• διότι ὁ ἴδιος εἶναι ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, καὶ ὅλα ὅσα θέλει δημιουργεῖ καὶ στὸν οὐρανὸ ἐπάνω καὶ στὴ γῆ κάτω, καὶ μέσα στὴ θάλασσα καὶ στὴν ἄβυσσο• καὶ κανεὶς δὲν ὑπάρχει ποὺ θὰ ἀντισταθεῖ στὸ θέλημά του. Σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλοσύνη καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)