Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια

Τρίτη 18 Ἰανουαρίου 2010

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἕβδομο (β)

     «Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ μὴν ὁρκισθεῖς καθόλου, γιὰ νὰ φυλάξεις τὴν ἐντολή τοῦ Σωτῆρος μας Θεοῦ. Ἀλλά τώρα, ἂν παρασύρθηκες μὲ τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσες, μὴ δείξεις καταφρόνηση• διότι ἔπεσες σὲ χέρια κακοποιῶν, ἐξαιτίας τοῦ φίλου σου. Μὴ δώσεις ὕπνο στὰ μάτια σου, οὔτε νυσταγμὸ στὰ βλέφαρά σου, γιὰ νὰ γλυτώνεις ὅπως τὸ ζαρκάδι ἀπό τὶς θηλειές, καὶ ὄπως τὸ πουλὶ ἀπό τὴν παγίδα. Παρόλα αὐτὰ μὴ χάνεις τὸ θάρρός σου, καὶ μὴν ταράζεσαι· διότι μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ τὸ πράγμα, ἂν ἀπό δῶ καὶ πέρα ἔχεις μπροστὰ στὰ μάτια σου τὸν Κύριο. Λοιπόν, πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου• διότι δὲ θὰ εἶσαι ἔνοχος γιὰ τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσες, ἂν ἀπομακρύνεις τὸν ἑαυτό σου ἀπό τὸ κακό• ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ποὺ ἀπό ἄπειρη φιλανθρωπία κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὸν κόσμο, ὁ ἴδιος ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς ἀνθρώπους νὰ μετανοοῦν καὶ νὰ ἀποφεύγουν κάθε ἁμαρτία. Πρόσεχε λοιπὸν μήπως θέλοντας νὰ ἱκανοποιήσουμε τὶς ἀπολαύσεις μας φέρνουμε σὰν πρόφαση τὸν ὅρκο, ὅτι τάχα δὲν μπορούμε πιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπό τὰ δίχτυα τοῦ Ἐχθροῦ. Ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται, καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ σωθοῦν ἁπλώνει τὸ χέρι του γιὰ νὰ τοὺς σώσει. Ἀπομακρύνσου λοιπὸν ἀπό τὸ κακὸ καὶ κάνε τὸ καλό, καὶ τότε θὰ ἔχεις τηρήσει τὸ λόγο τῆς Γραφῆς, σύμφωνα μὲ τὸν Δαβὶδ ποὺ εἶπε• Ἀπό κάθε πονηρὸ δρόμο ἀπομάκρυνα τὰ πόδια μου, γιὰ νὰ φυλάξω τὶς ἐντολές σου.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)