Ματθ. α’ 24-25

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »

ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις     τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου (ε)

    «Εἰς τὸν ψαλμὸν ρθ’ 1 λέγει ὁ Θεός• «κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου». Εἰς τὸν χριστολογικὸν αὐτὸν ψαλμὸν παρουσιάζεται ὁ Θεὸς Πατὴρ λέγων εἰς τὸν ΥΙόν του· Κάθησε εἰς τὰ δεξιά μου, ἕως ὅτου νὰ ὑποτάξω τοὺς ἐχθρούς σου καὶ νὰ τοὺς θέσω ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Ἀλλὰ μόνον ἕως ὅτου οἱ ἐχθροὶ θὰ τεθοῦν κάτω ἀπό τὰ πόδια τοῦ Υἱοῦ του θὰ κάθηται Ἐκεῖνος εἰς τὰ δεξιά του; Κάθε ἄλλο. Θὰ κάθηται πάντοτε. Αἰωνίως. Ὁ θεόπνευστος ὅμως συγγραφεὺς μὲ τὸ «ἕως οὗ» ἐνδιαφέρεται διὰ νὰ τονίση, ὅτι θὰ ἔλθη καιρός, κατὰ τὸν ὁποῖον οἱ ἐχθροί τοῦ Κυρίου θὰ ἐξουδετερωθοῦν, ἐνῶ ὁ Υἱός θὰ κάθηται εἰς τὰ δεξιά τοῦ Πατρός. Τὰ περαιτέρω εἶναι ὑπόθεσις ἄλλη. Ἐξ αὐτοῦ λοιπόν, ἀλλά καὶ ἐκ τῶν χωρίων Ψαλμ. πθ’ 2 καὶ οα’ 7 γίνεται φανερόν, ὅτι τὸ νόημα τοῦ «ἕως οὗ» εἶναι, ὅτι οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς καθόλου δὲν ἀποκλείουν παντοτεινὴν κατάστασιν ὁμοίαν ἐκείνης ποὺ περιγράφουν, περιορίζουν ὅμως τὴν προσοχὴν τῶν ἀναγνωστῶν εἰς τὸ γεγονὸς ποὺ θέλουν νὰ τονίσουν ἰδιαιτέρως. Ἄς ἀποστρέφουν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ τὰ ὦτα των ἀπό τοιαύτας ἀσεβεῖς καὶ βλασφήμους θεωρίας, ὅταν τύχη νὰ ἀκούσουν τοιαύτας καὶ ἂς πιστεύουν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῶν τὴν ἀλήθειάν τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀποτελεῖ ἀλήθειαν καὶ δόγμα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)