Ματθ. α’ 24-25

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Διεγερθείς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« Ὅταν ὁ Ἰωσὴφ ἐσηκώθη ἀπό τὸν ὕπνον, ἔκαμε καθὼς τὸν διέταξεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Καὶ παρέλαβεν εἰς τὸν οἶκον του τὴν μνηστήν του καὶ δὲν ἦλθεν εἰς σχέσιν συζυγικὴν μαζί της ποτέ, ἄρα δὲ καὶ ἕως ὅτου ἐγέννησε τὸν πρῶτον καὶ μονάκριβον υἷόν της καὶ ἐκάλεσεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομὰ του Ἰησοῦν. »

ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πλήρης συμμόρφωσις     τοῦ Ἰωσὴφ εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ ἀγγέλου (γ)

    «Ἐγνώρισες, λοιπόν, τί ὁ Θεὸς διέταξε διὰ σέ; Τί διὰ τοῦ ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ λόγου του, διὰ τῶν πραγμάτων, διὰ τῆς φωνῆς τῶν γεγονότων σὲ διατάσσει; Σπεῦσε νὰ τὸ ἐκτελέσης. Ἀπομάκρυνε τὴν ἀναβολὴν ἀποδίωξε τὴν ραθυμίαν καὶ σπεῦσε νὰ συμμορ-φωθῆς. Εἶναι αὐτὸ ἀπόδειξις, ὅτι εἰς σπουδαίαν θέσιν εἰς τὴν ψυχήν σου ἔχεις τοποθετήσει τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· ὅτι φροντίς σου εἶναι τὸ πῶς θὰ ὑπακούης εἰς τὸν Θεόν. Καὶ αὐτὸ ἀναμφιβόλως θὰ σοῦ ἐπιφυλάξη πλουσίαν ἀμοιβήν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
     «Καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ». Ἀπὸ τὸ σπίτι, εἰς τὸ ὁποῖον διέμενε μέχρι τότε, ἀπό τὸ πατρικόν της σπίτι, τὴν παρέλαβεν εἰς τὸ σπίτι τὸ ἰδικόν του. Ἦτο καιρὸς πλέον νὰ εὕρη προστασίαν ἡ Παρθένος. Νὰ τεθῆ κάτω ἀπό τὴν σκιὰν ἀνδρὸς διὰ νὰ ἀσφαλισθῆ. Καὶ παραλαμβάνεται, λοιπόν, ἡ Παναγία ἀπό τὸν ἅγιον καὶ σώφρονα καὶ δίκαιον Ἰωσὴφ εἰς τὴν οἰκίαν του. Εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ποὺ ἀγνοεῖ τὸ μυστήριον, εἶναι ἡ γυναῖκα του. Εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ πρόσωπον τὸ Ἱερόν, διὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ ὁποίου ἔχει τελείως πεισθῆ ὁ δίκαιος, ποὺ τὸ ἐξέλεξεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ ἔλθη εἰς πέρας ἡ προαιώνιος βουλὴ του διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)