Ματθ. α’ 20-21

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Ταῦτα  δὲ  αὐτοῦ  ἐνθυμηθέντος,   ἰδοὺ   ἄγγελος   Κυρίου   κατ’   ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων• Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκα σου• τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματος ἐστιν Ἁγίου• τέξεται δὲ υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν• αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ὅταν αὐτὰ ἐσυλλογίσθη ὁ Ἰωσήφ, ἰδοὺ ἕνας ἄγγελος τοῦ Κυρίου τοῦ ἐφάνη εἰς τὸ ὄνειρόν του καὶ τοῦ εἶπεν· Ἰωσήφ, ἀπόγονέ τοῦ Δαβίδ, μὴ δοκιμάσης κανένα δισταγμὸν καὶ φόβον διὰ νὰ παραλάβης εἰς τὸν οἶκον σου τὴν Μαριὰμ τὴν μνηστήν σου• διότι ἐκεῖνο ποὺ ἐγεννήθη μέσα της προέρχεται ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θὰ γέννηση δὲ υἱόν καὶ σύ, ποὺ ἀπό τὸν νόμον τὸν Μωσαϊκὸν ἀναγνωρίζεσαι προστάτης καὶ πατέρας του, θὰ καλέσης τὸ ὄνομά του Ἰησοῦν, δηλαδὴ Σωτήρα. Καὶ θὰ τοῦ δώσης αὐτὸ τὸ ὄνομα, διότι αὐτὸς θὰ σώση ἀπό τάς ἁμαρτίας του τὸν νέον Ἰσραήλ, ποὺ θὰ τὸν πιστεύση ὡς Σωτήρα καὶ θὰ γίνη μὲ τὴν πίστιν αὐτὴν ὁ πραγματι¬κὸς λαός του.»

ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ἐπέμβασίς του οὐρανοῦ (β)

    «Εἰς ἀρκετάς δὲ περιπτώσεις εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ἀγγέλους χρησιμοποιεῖ ὡς ὄργανά του ὁ Θεός, ὁμιλοῦντας καθ’ ὕπνους εἰς ἐκείνους πρὸς τοὺς ὁποίους στέλλονται, διὰ νὰ μεταφέρουν εἰς τούς ἀνθρώπους τὴν βουλήν του. Ἔτσι ἄγγελος παρουσιάζεται πάλιν εἰς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸν πληροφορεῖ περὶ τοῦ κινδύνου, τὸν ὁποῖον διατρέχει τὸ «Παιδίον» ἀπό τὸν Ἡρώδην (Ματθ. β’ 13)• ἄγγελος πάλιν εἰς τὸν ἴδιον ἀνακοινώνει τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιστρέψη μὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν μητέρα του εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ, ἀφοῦ «τεθνήκασιν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου» (Ματθ. β’ 19, 20)• ἄγγελος ἐπίσης ἐμφανίζεται εἰς τὸν Ἀπόστολον Πέτρον εἰς τὴν φυλακὴν καὶ τὸν διατάσσει νὰ ἐνδυθῆ τὰ ἐνδύματά του, νὰ φορέση τὰ σανδάλια του καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήση, ἐλευθερώσας, τοιουτοτρόπως αὐτὸν ἐκ τῆς φυλακῆς (Πράξ. ιβ’ 7 κ. ἔ.). Ἄς εἶναι εὐλογημένον τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀνθρώπων θέτει τοὺς ἀγγέλους του, οἱ ὁποῖοι μὲ πᾶσαν προθυμίαν ἐκτελοῦν τάς βούλας του πρὸς ἰδικήν μας ὠφέλειαν καὶ σωτηρίαν. Τί δὲ μετέδωκεν ὁ ἄγγελος εἰς τὸν Ἰωσήφ; Μήνυμα σοβαρόν, μέγα, θαυμαστόν. Τὸ μήνυμα αὐτὸ πρέπει λεπτομερῶς κάπως νὰ τὸ ἀναλύσωμεν. Τὸ πρῶτον ποὺ περιελάμβανε τὸ μήνυμα ἦτο νὰ μὴ διστάση νὰ παραλάβη ὁ Ἰωσὴφ τὴν Παρθένον εἰς τὸ σπίτι του.» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)