Ματθ. α’ 8

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἤ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ἡ γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον· Ὅταν δηλαδὴ ἡ μήτηρ του Μαρία ἠρραβωνίσθη μὲ τὸν Ἰωσήφ, προτοῦ νὰ συγκατοικήσουν ὡς σύζυγοι, εὑρέθη ἡ Μαρία ἔγκυος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου.  Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτον, τὸ βασικὸν θέμα, ποὺ ὁ στίχος αὐτὸς θέτει.

ΣΧΟΛΙΟ

Ἡ ὑπερφυσικὴ γέννησις τοῦ Χριστοῦ (στ)

    «Ἀλλὰ καὶ δεύτερος, ἐξ ἴσου σοβαρὸς λόγος, ἐπέβαλε τὴν μνηστείαν τῆς Παρθένου. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶχε συλληφθῆ εἰς τὴν παρθενικὴν νηδὺν ἔπρεπεν ὡς ἄνθρωπος νὰ γενεαλογηθῆ. Αἱ γυναῖκες ὅμως, ὅπως εἰς τὰ προηγούμενα ἀνεπτύχθη, δὲν ἐγενεαλογοῡντο παρὰ τοῖς Ἑβραίοις. Ἐγενεαλογοῦντο μόνον οἱ ἄνδρες. Πέραν ὅμως αὐτῶν κατὰ τὸν ἅγιον Κύριλλον τὸν Ἀλεξανδρείας ἔπρεπεν ἡ Παρθένος ἵνα «σχῇ κηδεμόνα ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς». Διότι οὗτος, ὁ Ἰωσὴφ δηλαδή, συμπληρώνει ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος, «καὶ ἐν τῇ εἰς Αἴγυπτον φυγῇ ἐπεμελήθη αὐτῆς καὶ διέσωσεν αὐτήν». Θαυμαστὸν λοιπὸν ἦτο τὸ σχέδιον τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον ἐξεδηλώθη καὶ εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν. Ἀλλὰ ποὶα ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι θαυμαστή; Ἄς μᾶς δίδη ὁ Θεὸς νοῦν καθαρὸν καὶ μάτια τῆς ψυχῆς ἀνοικτὰ διὰ νὰ τάς βλέπωμεν.
    «Εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». Θαυμαστὸν τὸ φαινόμενον. «Ἡ σύλληψις παράδοξος», ἀποφαίνεται ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου· τοῦ Τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐκεῖνο ἐνήργησε κατὰ τρόπον ὑπερφυσικὸν τὴν σύλληψιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Δι’ αὐτὸ ὁμολογοῦμεν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως τὸν Κύριον «… σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». Πολλοὶ ἐζήτησαν νὰ ἐξηγήσουν τοῦ παραδόξου θαύμα¬τος τὸν τρόπον, χωρὶς ὅμως τίποτε νὰ ἐπιτύχουν. Διότι κατανοοῦνται τὰ ὑπὲρ φύσιν; Καὶ συλλαμβάνονται τὰ ὑπὲρ ἔννοιαν; Ποτέ. Δημιουργοῦν μόνον ἀμφιβολίας καὶ ὁδηγοῦν εἰς τὸ ἀδιέξοδον. Δι’ αὐτὸ ἂς ἐπαναλάμβανωμεν «Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες θαυμάσωμεν».» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)