Ματθ. α’ 1-17

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Κατάλογος γενεαλογικός, εἰς τὸν ὁποῖον καταφαίνεται, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος πάλιν ἦτο ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ»
ΣΧΟΛΙΟ

Ἡ γενεαλογία τοῦ  Ἰησοῦ (β)

     «Πράγματι δὲ ὄχι μίαν φοράν, ἀλλά ἐπανειλημμένως ὁ Θεὸς εἶχεν ὑποσχεθῆ τόσον εἰς τὸν Δαβίδ, ὅσον καὶ εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὅτι ἀπόγονος ἰδικός τους θὰ εἶναι ὁ προφητευόμενος βασιλεύς. Ἔτσι σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς ὑπεσέθη εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὅτι «ἔσομαι μετά σοῦ καὶ εὐλογήσω σε· σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ εὐλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη καὶ αἰ φυλαί της γῆς» (Γεν. κστ’ 3-4, ιβ’ 3). Εἰς δὲ τὸν Δαβίδ: «Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπί τοῦ θρόνου σου». Καί· «Υἱός μου εἶ σύ, ἐγώ σήμερον γεγέννηκα σέ. αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς». «Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τί παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπί τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου» (Ψαλμ. ρλα’ 11, β’ 7 – 8, ἠ’ 6 – 7). Καὶ αἱ ἐπαγγελίαι καὶ ὑποσχέσεις ἔγιναν πραγματικότης, καὶ ἡ ἐλπίς τῶν πιστῶν Ἰσραηλιτῶν ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ, διότι ὁ ἀναμενόμενος βασιλεὺς ἦλθεν καὶ ὁ ἐπηγγελμένος ἔνδοξος τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Ἀβραὰμ ἀπόγονος ἐνεφανίσθη ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς• καὶ ὁ Θεὸς ἐσαρκώθη, ἵνα τὸν ἄνθρωπον ἑλκύσῃ πρὸς ἑαυτὸν καὶ τοῦ χαρίση τὰ μεγάλα δῶρα, ποὺ διὰ τῆς παρακοῆς του ἔχασε. Δι’ αὐτὸ ἂς γεμίζη ἡ ψυχή μας ἀπό εὐγνωμοσύνην πρὸς τὴν ἀγάπην του, καὶ ἂς φροντίζωμεν νὰ ἀνταποκρινώμεθα εἰς αὐτήν, ὑμνοῦντες καὶ δοξολογοῦντες τὸ ὑπεράγιον καὶ προσκυνητὸν Του ὄνομα.
     Ἡ πραγματοποίησις αὐτή τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ μας παρέχει τὸ μεγάλο δίδαγμα, τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ Θεός μᾶς ἐδίδαξεν εἰς τὸν 88ον ψαλμόν, ὅτι «τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω» (στίχος 35). Νὰ ἐμπιστευώμεθα λοιπὸν εἰς ὅσα ὁ Κύριος μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ τόσον διὰ τὴν παροῦσαν, ὅσον καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν καὶ νὰ συνεχίζωμεν ἐν εἰρήνῃ τὸν δρόμον τῆς ζωῆς μας καὶ ὑπό τάς δυσμενεστέρας συνθήκας» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)