Ματθ. α’ 1-17

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Κατάλογος γενεαλογικός, εἰς τὸν ὁποῖον καταφαίνεται, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος πάλιν ἦτο ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ»

ΣΧΟΛΙΟ

Ἡ γενεαλογία τοῦ  Ἰησοῦ (δ)

    «Εἰς τὸν πίνακα, ὅπως εἶναι φανερόν, τὸ γενεαλογούμενον πρόσωπον εἶναι ὁ Ἰωσήφ, ὁ μνήστωρ τῆς Παρθένου. Καὶ εἶναι τοῦτο σύμφωνον πρὸς τὰ παρ’ Ἰουδαίοις κρατοῦντα, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ ἄνδρες ἐγενεαλογοῦντο, καὶ ὄχι αἱ γυναῖκες. Ὅμως ἡ γενεαλογία τοῦ Ἰωσὴφ εἶναι καὶ γενεαλογία τῆς Παρθένου. Καὶ τοῦτο διότι εἰς τὴν αὐτὴν οἰκογένειαν, ποὺ ἀνῆκεν ὁ Ἰωσήφ, ἀνῆκε καὶ ἡ Παρθένος, ἀφοῦ δὲν ἐπετρέπετο νὰ γίνωνται συνοικέσια μεταξὺ προσώπων, ποὺ ἀνῆκον εἰς διαφορετικάς φυλάς. «Καὶ γὰρ νόμος, σημειώνει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ κελεύων μὴ ἐξεῖναι γαμεῖν (=δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἔλθουν εἰς γάμου κοινωνίαν) ἄλλοθεν, ἀλλ’ ἢ ἐκ τῆς αὐτῆς φυλῆς». Ἀφοῦ λοιπὸν ἀπεδείχθη, ὅτι ὁ Ἰωσὴφ κατάγεται ἐκ τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Ἀβραάμ, εἶναι πλέον ἢ φανερόν, ὅτι καὶ ἡ Θεοτόκος ἐκεῖθεν κατήγετο.
  Ἄς ἴδωμεν τώρα καὶ τὸ τελευταῖον σημεῖον, ποὺ ἀφορᾶ τὴν γενεαλογίαν τοῦ Ἰησοῦ. Ἐκτὸς ἀπό τὸν Ματθαῖον καὶ ὁ ἱερὸς Λουκᾶς παραθέτει γενεαλογικὸν πίνακα τοῦ Κυρίου. Εὑρίσκεται εἰς τὸ 3ον κεφάλαιον στίχ. 23 – 38 τοῦ Ἱεροῦ του Εὐαγγελίου. Ἁπλὴ ἀντιπαράθεσις τῶν δυὸ καταλόγων φανερώνει δυὸ βασικὸς διαφοράς. Ὁ μὲν κατάλογος τοῦ Ματθαίου ἀκολουθεῖ τὴν κατιοῦσαν γραμμὴν ἀρχίζει δηλαδὴ ἀπό τὸν Ἀβραὰμ καὶ καταλήγει εἰς τὸν μνήστορα Ἰωσήφ, περιλαμβάνων ὀνόματα 40 προγόνων. Ὁ κατάλογος τοῦ Λουκᾶ ἀκολουθεῖ ἀνιοῦσαν γραμμήν. Ἀρχίζει δηλαδὴ ἀπό τὸν Ἰωσὴφ καὶ φθάνει εἰς τόν Ἀδὰμ περιλαμβάνων 76 προγόνους. Αὐτὴ ἡ πρώτη. Ἰδοὺ καὶ ἡ δευτέρα. Μεταξὺ τῶν δυὸ γενεαλογικῶν πινάκων εἰς τούς προγόνους τοῦ Ἰησοῦ παρουσιάζονται ἀρκεταί διαφοραί ὀνομάτων. Ἔτσι εἰς τάς δυὸ κυρίως τελευταίας περιόδους (ἀπό τοῦ Δαβὶδ ἕως τῆς Βαβυλωνίου αἰχμαλωσίας καὶ ἀπ’ αὐτῆς μέχρι τοῦ Ἰωσήφ) παρουσιάζονται ἱκαναὶ διαφοραί. Πῶς ἐξηγοῦνται αὐταί; Μολονότι ἐσημειώσαμεν καὶ προηγουμένως, ὅτι δὲν θὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν θεολογικῶν προβλημάτων, πρέπει νὰ σημειώσωμεν, ὅτι ἡ βασικωτέρα ἐξήγησις εἶναι, ὅτι ὁ μὲν Ματθαῖος γενεαλογεῖ τοὺς φυσικοὺς προγόνους τοῦ Ἰωσήφ, ἐνῶ ὁ Λουκᾶς τοὺς κατὰ νόμον προγόνους του. Αὐτὴ ἡ λύσις γίνεται γενικῶς σήμερον παραδεκτή.» (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)