Γιὰ τὸ φόβο τῶν ψυχῶν (ε)

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Γιὰ τὸ φόβο τῶν ψυχῶν (ε)

    "Ξέρω καλὰ ὅτι ἂν θελήσετε, θὰ μπορέσετε νὰ συμπαρασταθεῖτε ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ μὲ τὶς πρεσβεῖες καὶ ἱκεσίες σας πρὸς τὸν Θεό. Ἐγώ ξέρω ὅτι ἡ δέηση τῶν πολλῶν μπορεῖ νὰ ἐλευθερώσει ἀκόμη καὶ ἀποστόλους ἀπό τὴ φυλακὴ καὶ ἀπό τὶς ἁλυσίδες καὶ ἀπό τὸ θάνατο. Πόσο περισσότερο θὰ μπορέσετε ἐσεῖς νὰ σώσετε ἕναν ἁμαρτωλὸ καὶ ἀσεβῆ ἀπό τὸ θάνατο! Συναθροισθεῖτε ὅσοι φοβεῖσθε τὸν Κύριο, σκορπίστε ἄφθονη τὴ δέησή σας γιὰ τὴ σωτηρία μου, γιὰ νὰ λάμψει ἡ θεία χάρη στὴν ψυχή μου καὶ νὰ φωτίσει τὴ διάνοιά μου, ποὺ πάνω τῆς ἁπλώθηκε τὸ σκοτάδι, καὶ νὰ γίνω μὲ τὴ βοήθεια τῶν προσευχῶν σας ὁλοπρόθυμος καὶ ἄξιος μετανοίας. Καὶ νὰ γλυκαθεῖ ὅλη ἡ πικρότητά μου μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς χάριτος στὴν ψυχή μου· διότι ἡ παρουσία τῆς χάριτος φέρνει γλυκύτητες, ἡσυχία καὶ κατάνυξη. Καὶ εἶναι ὅλο γλυκύτητα μέσα στὴν καρδιά μου τὰ κύματα τῆς χάριτος καὶ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ξαφνικὰ λησμονεῖ ἡ ψυχή τὰ γήινα καὶ τὰ πάθη τὰ σαρκικὰ καὶ βλαβερά. Καὶ ἀπό κεῖ καὶ πέρα τὰ κύματα τῆς χάριτος θερμαίνουν τὸ νοῦ καὶ τὴν ψυχή. Τὰ κύματα τῆς χάριτος μοιάζουν μέσα στὴν ψυχὴ μὲ βασιλικὸ κῆπο, ποὺ εἶναι γεμάτος ἀπό ὡραίους καρποὺς καὶ ἀπό καρποφόρα φυτά, ποὺ ἔχουν μάλιστα καὶ διάφορες γεύσεις καὶ εὐωδία καί τέρψη, καὶ χαίρεσαι νὰ τὰ βλέπεις, καὶ εἶναι εὐχάριστα στὸ στόμα καὶ τὴν ὄσφρηση. Ἔτσι εἶναι τὰ κύματα τῆς χάριτος• φωτίζουν, γλυκαίνουν, εὐφραίνουν. Μακάρια εἶναι τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἐκείνης ποὺ ἔχει μέσα της τὰ κύματα τῆς χάριτος• φωτίζεται, γλυκαίνεται, εὐφραίνεται, γεμίζει ἀπό πνευματικὴ θεωρία καὶ εὐωδία. Πάλι θὰ τὸ πῶ• μακάρια εἶναι ἡ ψυχή ποὺ ἔχει ὅλα τὰ χαρίσματα. Μιὰ τέτοια ψυχὴ δὲ βλέπει τίποτε ἀπ’ αὐτὰ ποὺ εἶναι πάνω στὴ γῆ, ἀλλά εἶναι αἰχμάλωτη ἀπό τὸν Θεό• διότι ἡ γλυκύτητα καὶ ἡ χάρη τοῦ νυμφώνα δὲν τὴν ἀφήνει νὰ ρεμβάζει". (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 33 κ.ἑ.)