Γιὰ τὴν ἀρετὴ πρὸς νεώτερο ἀσκητή, τέσσερα κεφάλαια (α)

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετὴ πρὸς νεώτερο ἀσκητή, τέσσερα κεφάλαια (α)

    «Ὁ Κύριος ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πρόσταξε σ’ ἐμᾶς νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Εἶναι ἄλλωστε ἔργο ἀγάπης καὶ τὸ νὰ παροτρύνουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, μὲ φόβο Θεοῦ. Ἐπειδὴ λοιπὸν ζήτησε ἡ εὐλάβειά σου νὰ ἀκούσει λόγο ἀπό μένα τὸν τιποτένιο, ὑποχώρησα γιὰ νὰ κάνω ὑπακοὴ καὶ νὰ γίνω συνεργὸς τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τώρα γιὰ τὰ ἴδια θέματα ἔγραψα σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἐπιστολή. Ἂν λοιπὸν βρεῖς κάτι ὠφέλιμο, βάλε τὸ μέσα στὸ νοῦ σου, γιὰ νὰ ἔχω καὶ ἐγώ μισθὸ γιὰ τὴ συμβουλή μου, ὅταν ἐσὺ καρποφορήσεις γιὰ τὸν Κύριο. Νὰ μὴ ζητήσεις μάλιστα ἀπό μᾶς, ποὺ ζοῦμε ἀνάμεσα σὲ μοναχούς, τέχνη λόγων ποὺ δὲν τὴν διδαχθήκαμε, οὔτε κομψότητα λέξεων, ποὺ δὲν τὶς ξέρουμε• ἀλλά αὐτὰ ποὺ ἀπό ἀγάπη σοῦ γράψαμε μὲ ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνεια καὶ ἄτεχνια, νὰ τὰ δεχθεῖς μὲ ἀγάπη, καὶ νὰ τὰ αὐξήσεις στὴν προσωπική σου ζωή, ἐπειδὴ εἶσαι ἰκανότερος ἀπό μᾶς. Καὶ σὰν νὰ πῆρες ἀπό μᾶς γιὰ τὸ χωράφι τοῦ νοῦ σου σπόρους καὶ κατάλληλες συνθῆκες, κάνε πολλοὺς καρπούς. Καὶ αὐτὰ ποὺ τὰ εἴπαμε ἐμεῖς μὲ λίγα λόγια καὶ ἄτονα, νὰ τὰ παρουσιάσεις μὲ δύναμη σ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μαζί σου, φιλομαθέστατε, καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύσεις νὰ προφυλαχθοῦν ἀπό τὸ βάθος τῆς ἄγνοιάς μας, ποὺ οὔτε εἴμαστε συνηθισμένοι νὰ γράφουμε λόγους ἐντυπωσιακούς, οὔτε ἐξασκήσαμε τὴν τέχνη τῶν λόγων. Καὶ ἐπειδή μᾶς παρακίνησε ἡ ἀγάπη νὰ πληροφορήσουμε ἐσένα καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἶναι μαζί σου, καὶ ὅπως παλιὰ ἐκδηλώσαμε τὴν ἀγάπη μας, ὅταν ἐσύ ζήτησες νὰ μάθεις γιὰ τὴν ἀρετή, καὶ τώρα ἀφήσαμε στὴ διάθεσή σου τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὴ βοήθεια τῆς χάριτος, ὡς ἄσκηση ἀληθινῶν λόγων. Ἔτσι, καὶ σὺ ὁ ἴδιος θὰ διδάξεις μὲ ζῆλο τοὺς ἄλλους, ἀνάλογα μὲ τὴ χάρη ποὺ σοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπό τὸν Κύριο, ὥστε νὰ μὴν παρασύρονται οἱ ἀδελφοὶ ἀπό τὴν ἀπάτη ταῆς ἁμαρτίας.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 77 κ.ἑ.)