Γιὰ τὴν ψυχή, ὅταν πειράζεται ἀπό τὸν Ἐχθρό, πῶς πρέπει νὰ προσεύχεται στὸν Θεὸ μὲ δάκρυα (στ΄)

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ψυχή, ὅταν πειράζεται ἀπό τὸν Ἐχθρό, πῶς πρέπει νὰ προσεύχεται στὸν Θεὸ μὲ δάκρυα (στ΄)

     "Ἄς  φροντίσουμε λοιπόν, ἀδελφοί, νὰ βλέπουμε τὰ ἄνω, νὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας τὰ ἄνω, νὰ σκεφτόμαστε τὰ ἄνω, νὰ συλλογιζόμαστε τὰ ἄνω, νὰ ἐνθυμούμαστε τὰ ἄνω, νὰ εἶναι μέλημα καὶ φροντίδα μας τὰ ἄνω, νὰ φρονοῦμε τὰ ἄνω, νὰ λαλοῦμε τὰ ἄνω, νὰ πράττουμε τὰ ἄνω, νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὰ ἄνω. Ἄς φροντίσουμε νὰ εἶναι ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον μας στραμμένο στὰ ἄνω, καὶ νὰ μὴ ρέπουμε πρὸς τὰ γήινα, ὅπου ὑπάρχουν οἱ ἡδονὲς καὶ οἱ ἐπιθυμίες αὐτῆς τῆς ματαίας καὶ θανατηφόρας ζωῆς• ἀπεναντίας εἶναι καλὸ νὰ βλέπουμε διαρκῶς μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, μὴν τυχὸν πέσει κάτι στὴν κόρη τοῦ ματιοῦ μας, ἤ κάποιος πονηρὸς λογισμὸς ἤ κάτι ἄλλο ἀπ’ αὐτὰ ποὺ δὲν ἀρέσουν στὸν Δεσπότη Θεό, καὶ μήπως αὐτὸ τυφλώσει τὸ νοῦ. Ὅμως πρόσεξε ἐσύ ποὺ διαβάζεις  μιλῶ γιὰ τὸν ἑαυτό μου  ἔχουμε τί νὰ σκεφτόμαστε διαρκῶς• ἔχουμε τοὺς Ἀγγέλους, ἔχουμε τοὺς Ἀρχαγγέλους, ἔχουμε τὶς Δυνάμεις, ἔχουμε τὶς δόξες τῶν Κυριοτήτων, ἔχουμε τὰ Χερουβείμ, ἔχουμε τὰ Σεραφείμ, ἔχουμε τοὺς ἑαυτούς μας, ἔχουμε τὸν Θεὸ τὸν Δεσπότη τῶν ἁπάντων, τὸ ὡραῖο καὶ ἅγιο ὄνομα, ἔχουμε τοὺς Προφῆτες, ἔχουμε τοὺς Ἀποστόλους, ἔχουμε τὰ ἅγια Εὐαγγέλια, τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ἔχουμε τοὺς Μάρτυρες, ἔχουμε ὅλους τοὺς Ἁγίους, ἔχουμε τοὺς Ὁμολογητές, ἔχουμε τοὺς ἁγίους Πατέρες, τοὺς Πατριάρχες, ἔχουμε τοὺς Ποιμένες, ἔχουμε τοὺς Ἱερεῖς, ἔχουμε τοὺς οὐρανοὺς καὶ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ’ αὐτούς. Αὐτὰ νὰ σκέφτεσαι καὶ μέσα σ’ αὐτά νὰ στρέφεται ὁ νοῦς σου, καὶ θὰ εἶσαι παιδὶ τοῦ Δεσπότου Θεοῦ, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ• σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν». (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 59 κ.ἑ.)