Αρχή της πρώτης παραινέσεως (ε)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Αρχή της πρώτης παραινέσεως (ε)

    «Ἄς φροντίζει νὰ μὴν παρουσιασθεῖ σὰν πανέξυπνος, γιὰ νὰ μὴν πέσει σὲ κενοδοξία, ἡ ὁποία προκαλεῖ ἡδονὴ καὶ ὀργὴ καὶ λύπη• ἀλλά περισσότερο, ἄς φροντίζει νὰ κάνει τὸν ἑαυτὸ του ἁπλὸ καὶ κυρίως ἀπονήρευτο. Ἄς φροντίζει νὰ τηρεῖ τὸ σῶμα του μακριὰ ἀπό τὴν ἁμαρτία γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ψεύτης στὸν Δημιουργό·  διότι προσφέραμε τοὺς ἑαυτούς μας δῶρο στὸν Κύριο καὶ δὲν ἐξουσιάζουμε πιὰ τὸ σῶμα μας. Γιατί εἴτε μᾶς στενοχωροῦν, εἴτε μᾶς πολεμοῦν, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ πάρουμε πίσω τὸ δῶρο, γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε κατὰ τὸ θέλημά μας. Διότι, ὅπως ὅταν κάποιος κάνει τάμα νὰ προσφέρει ἕνα δῶρο στὸν Κύριο, καὶ ὁ ἱερέας τὸ πάρει αὐτὸ καὶ τὸ ἀφιερώσει στὸ ναό, καὶ ἂν ἀκόμη συμβεῖ νὰ ἀλλάξει γνώμη κατόπιν, αὐτὸς ποὺ πρόσφερε τὸ δῶρο, δὲν ἔχει πιὰ δικαίωμα νὰ τὸ πάρει πίσω, ὕστερα ἀπό τὴν προσφορά του στὸν Κύριο· ἂν μάλιστα θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ τὸ κλέψει κρυφά, δὲ θὰ ἀπαλλάσσονταν ἀπό τὴν κατηγορία, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι πῆρε πίσω τὸ δικό του πράγμα, ἀλλά θὰ τιμωρηθεῖ ὡς ἱερόσυλος• ἔτσι καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀφιέρωσαν τὶς ψυχές τους στὸν Θεό, δὲν ἐξουσιάζουν τὸ σῶμα τους. Εἶναι μακάριοι αὐτοὶ ποὺ φύλαξαν αὐτὸ τὸ δρόμο καὶ τίμησαν τὴν εὐσέβεια· διότι μὲ χαρὰ καὶ ὑμνολογώντας τὸν Θεὸ θὰ μποῦν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν αὐτὴ τὴ βασιλεία μακάρι νὰ τὴν ἀπολαύσουμε ὅλοι μας μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)