Αρχή της πρώτης παραινέσεως (α)

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Αρχή της πρώτης παραινέσεως (α)

    «Ἂν κάθεσαι ὁλομόναχος στὴν ἔρημο, νὰ μελετᾶς προσεκτικὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν προκοπὴ τῶν τελείων ἀναχωρητῶν ἂν ὅμως ζεῖς σὲ κοινόβιο, μὴν καταφρονεῖς τοὺς κοινοβιακοὺς κανόνες. Διότι καὶ τὸ ἔνα καὶ τὸ ἄλλο, ὅταν τὰ τηρεῖ κανεὶς μὲ καθαρὴ συνείδηση σὲ κάθε μοναχικὴ τάξη, θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτα ἀπό τὸν Θεό. Ἂν λοιπὸν κάθεσαι ὁλομόναχος, μὴ διαστρέφεις τὰ καλὰ παραδείγματα τῶν ἀναχωρητῶν ποὺ ἔχουν προκόψει ὀρθά, ἀλλὰ νὰ προσφέρεις τὸν ἑαυτό σου σὲ ὅλους ὠφέλιμο παράδειγμα, ἐξετάζοντας πάντοτε τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου• «Ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀλλά δὲ συμφέρουν ὅλα• ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀλλά δὲν οἰκοδομοῦν. ὅλα», γιὰ νὰ μὴ σὲ κλονίσει ὁ Ἐχθρὸς ἀπό τὴ θέση σου, ἐξαιτίας τῆς αὐτοδικαίωσής σου. Ἂν κάθεσαι σὲ κοινόβιο, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπό τὸν ἀποστολικὸ καὶ νόμιμο κανόνα• διότι αὐτὰ ποὺ φαίνονται ὅτι εἶναι μικρὲς ἀπροσεξίες, προξενοῦν μεγάλη βλάβη. Γι’ αὐτὸ εἶναι ὡραῖο, πολὺ ὡραῖο, τὸ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται κανείς, οὔτε νὰ βρεθεῖ κάτω ἀπό κατάκριση, ἐπειδὴ κάνει τὰ ἔργα τῆς φιλαυτίας. Εἶναι λοιπὸν σωστὸ νὰ παρευρίσκεται κανεὶς μαζὶ μὲ τοὺς ὁμόψυχους ἀδελφοὺς στὴ σύναξη, στὴν ἀγρυπνία, στὸ ἐργόχειρο, στὶς ἄλλες ἐργασίες, πράγμα ποὺ εἶναι σπουδαῖο δεῖγμα ταπεινοφροσύνης• ἐπίσης νὰ παρευρίσκεται κανεὶς στὴν κοινὴ τράπεζα, ἐκτὸς ἂν εἶναι ἄρρωστος, καὶ νὰ μὴν ἐξουσιάζεται ἀπό τὰ θελήματά του, ποὺ σημαίνει νὰ μὴν ἐξουσιάζεται ἀπό τὴν κενοδοξία.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)