Ἐφεσ. β´4-5

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ὁ Θεός ὅμως, πού εἶναι πλούσιος εἰς ἔλεος, ἕνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης του, μέ τήν ὁποία μᾶς ἠγάπησε, καί ὅταν ἀκόμη ἤμεθα ἠθικῶς νεκροί ἕνεκα τῶν παραβάσεων, μᾶς ἐζωντάνευσε πνευματικῶς μαζί μέ τόν Χριστόν. Ἔχετε σωθῆ διά τῆς χάριτος καί ὄχι μέ κατορθώματα δικά σας» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

      Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ εἴμαστε πλούσιοι σέ ἁμαρτίες ὁ Θεός ὅμως εἶναι πλούσιος σέ ἀγάπη καί ἔλεος. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἐξαντλεῖται ποτέ καί μέ τίποτε. Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τόν κάμνει συνέχεια νά μᾶς εὐεργετεῖ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων δέν ἔπαυσε νά ἐργάζεται. Ἡ ἀγάπη αὐτή ἐκδηλώνεται στόν φυσικό κόσμο μέ τά ἀγαθά πού χαρίζει σ᾽ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, μέ τίς πολλές καί διάφορες εὐεργεσίες του κορυφώνεται ὅμως μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Ἔγινε ὁ ἴδιος ἄνθρωπος γιά νά σώσει ἐμᾶς. Ἡ ἀγάπη λοιπόν τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου λέγεται ἔλεος. Μάλιστα ὁ Θεός εἶναι «πλούσιος ἐν ἐλέει». Ἔδωσε ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχε ἔδωσε τό Μονογενῆ Υἱό Του, ὅπως εἴπαμε ἤδη, καί τήν ὥρα πού βρισκόμαστε σέ κατάσταση ἄθλια, τήν ὤρα πού ὡς ἄλλοι Σαμαρεῖτες «ἐμπεσόντες εἰς τούς ληστάς» εἴμαστε «ἡμιθανεῖς», μᾶς ζωντάνεψε, μᾶς «συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ».
     Θυσιάστηκε ὁ Χριστός γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς. Μᾶς ἔκαμε μετάγγιση αἵματος, μᾶς ἔδωσε ζωή μέ τό πανακήρατο Αἷμα Του. Πέθανε Ἐκεῖνος γιά νά μή πεθάνουμε ἐμεῖς ἀπό τήν ἁμαρτία. Αὐτή τήν πνοή ζωῆς πού μᾶς μεταδίδει ὁ Κύριος, ἄς τήν κάνουμε πνοή μας καί τή ζωή Του ζωή μας. Τότε θἄμαστε εὐτυχεῖς.