Ἐφεσ. α´23

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Εἶναι δέ ἡ Ἐκκλησία τό σῶμα του, τό συμπλήρωμα τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου• συμπλήρωμα ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ὡς Θεός γεμίζει τά πάντα εἰς ὅλας τάς ἀνάγκας των καί παρέχει εἰς κάθε δημιούργημά του ὅ,τι τοῦ χρειάζεται». (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

     Ὅσοι ἄνθρωποι ἀποδεχθοῦν καί ἀγαπήσουν τόν Χριστό καί θεληματικά ὑποτάσσονται στό θεῖο του θέλημα, αὐτοί ἀποτελοῦν τό μυστικό σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κεφαλή της τόν Χριστό. Αὐτή τήν ἀλήθεια τονίζει ὁ Ἀπόστολος στόν σύντομο αὐτό στίχο, πού εἶναι καί ὁ τελευταῖος τοῦ πρώτου κεφαλαίου. Ὁ Ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ σώματος γιά νά δείξει τήν Ἐκκλησία, τήν μυστική ἕνωση τῶν πιστῶν μέ τόν Χριστό. Καί ὅπως ἡ κεφαλή δοξάστηκε ἔτσι θά δοξαστοῦν καί τά μέλη τοῦ σώματος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Χριστός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός «παρατεινόμεος εἰς τούς αἰῶνας». Εἶναι λοιπόν μεγάλη μας τιμή τό ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς περιμένει αἰώνια δόξα. Θά δοξαστοῦμε κι ἐμεῖς μαζί μέ τόν Χριστό.