Ἐφεσ. α´17

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ζητῶ δέ εἰς αὐτάς ὁ Θεός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατήρ, εἰς τόν ὁποῖον ἀνήκει ἠ δόξα, νά σᾶς δώσει πνευματικόν χάρισμα σοφίας καί φανερώσεως τῶν θείων ἀληθειῶν, διά νά φωτισθεῖτε καί νά λάβετε  τελείαν κατά τό δυνατόν γνῶσιν τῆς ἀγαθότητός του καί τοῦ ἀπείρου μεγαλείου του» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

     Ὁ Παῦλος δέν εὐχαριστεῖ μόνο τόν Θεό γιά τήν πνευματική πρόοδο καί προκοπή τῶν χριστιανῶν. Παράλληλα τόν παρακαλεῖ μέ αἰτήματα ὄχι ἁπλᾶ καί ὑλικά, ἀλλά μέ αἰτήματα πνευματικά• αἰτήματα ὑψηλά, πού κρύβουν ἄφθαστο μεγαλεῖο. Ἔτσι στό στίχο αὐτό  μιλᾶ γιά τόν Θεό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός εἶναι μέν Πατέρας τοῦ Θεοῦ Λόγου, εἶναι ὅμως καί Θεός τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος. Ὡς Θεός ἔχει τόν Θεό Πατέρα. Ὡς ἄνθρωπος τόν ἔχει Θεό. Στόν ἴδιο στίχο ὁ Θεός Πατέρας ὀνομάζεται καί «Θεός τῆς δόξης». Εἶναι ὁ δοξασμένος Θεός, ὁ αἴτιος καί ὁ χορηγός τῆς ἀληθινῆς δόξας. Σ᾽ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα, διότι αὐτός εἶναι ἡ  αἰτία τῆς δόξας τῶν χριστιανῶν.
     Αὐτό τόν Θεό τόν πατέρα τῆς δόξας τόν παρακαλεῖ ὁ Ἀπόστολος νά δίνει στούς χριστιανούς «πνεῦμα σοφίας καί ἀποκαλύψεως». Ἐδῶ πρόκειται γιά τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο σοφό κατά Θεόν καί τοῦ ἀποκαλύπτει τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Μή ξεχνοῦμε πώς ἡ χριστιανική πίστη δέν εἶναι θέμα ἀνακάλυψης ἀλλά θέμα ἀποκάλυψης. Ὁ Θεός δέν ἀνακαλύπτεται. Ἀποκαλύπτεται. Καί ὁ Ἀπόστολος ζητᾶ ἀπό τόν Θεό νά ἀποκαλύπτει στούς πιστούς τήν κατανόηση, τήν πλήρη γνώση τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας καί τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἄς παρακαλοῦμε θερμά τόν Κύριο καί Θεό μας νά μᾶς χαρίζει τό πνεῦμα τῆς σύνεσης, τῆς κατά Θεόν σοφία καί τῆς ἀποκάλυψης, ὥστε νά γνωρίζουμε μέ ἀκρίβεια τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί νά ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτές.