Ἐφεσ.α´9

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Μᾶς ἔκαμε δέ σοφούς καί φρονίμους, γνωστοποιήσας εἰς ἡμᾶς τό θέλημά του, πού ἦτο κρυμμένον καί δέν ἠμπορούσαμεν μόνοι μας νά τό μάθωμεν, διότι τό εἶχεν ἀποφασίσει μόνος του  σύμφωνα μέ τήν ἀγαθήν θέλησιν πού εἶχε νά σώσῃ τόν ἄνθρωπον, καί τό εἶχεν ὡς σχέδιον προαποφασισμένον καί κρυμμένον εἰς τά βάθη τῆς ἀγάπης του» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

      Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπό τήν ἀρχή τῆς πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῆς θέλει νά δείξει τήν ἄπειρη ἀγάπη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη του φαινόταν καί πρό Χριστοῦ στό φυσικό κόσμο καί στόν ἠθικό νόμο πού εἶχε παραχωρήσει στούς ἀνθρώπους. Ὅμως ἡ ἀγάπη αὐτή κορυφώνεται στήν ἀποστολή καί τή θυσία τοῦ Μονογενοῦς του υἱοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἀγάπη «ἐν Χριστῷ», ἡ ἀγάπη ὅπως φανερώθηκε στό πρόσωπου τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου. Πρόκειται γιά τό μυστήριο τῆς ἀγάπης, τῆς σωτηρίας, τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ.
     Αὐτό τό μυστήριο, πού ἀποτελοῦσε γιά τό Θεό ἕνα συγκεκριμένο σχέδιο ἀγάπης, φτειαγμένο πρό καταβολῆς κόσμου, αὐτό τό μυστήριο γιά τόν ἄνθρωπο ἦταν κρυμμένο. Ἁπλῶς ὁ ἄνθρωπος ἀπό ὅσα εἶπεν ὁ Θεός στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τό στόμα τῶν προφητῶν, ἤξερε, ὅτι κάποτε ὁ Θεός θά ἐπέμβει γιά νά τόν σώσει, ἤξερε ὅτι θά ἔρθει ὁ Μεσσίας. Δέν ἤξερε ὅμως τό βάθος καί τό πλάτος τοῦ σχεδίου αὐτοῦ. Δέν ἤξερε ὅλο τόν πλοῦτο τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος τονίζει τώρα τή σύνεση καί τή σοφία πού χρησιμοποίησεν ὁ Θεός γιά νά μᾶς γνωστοποιήσει τό μυστήριο τοῦ θελήματός του. Τό μυστήριο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Ἡ σωτηρία μας ἀποτελεῖ τό «θέλω» τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά σώσει ὅλο τόν κόσμο, ὅλους τούς ἀνθρώπους. Αὐτό τό μυστήριο ὁ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά τό συλλάβει. Αὐτό ὅμως τό μυστήριο θέλησε  ὁ Θεός νά τό φανερώσει, νά τό κάμει γνωστό στούς ἀνθρώπους. Αὐτό τό μυστήριο τό ἀποκάλυψε ἡ εὐδοκία, δηλ. ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εὐλογητός ὁ Θεός.