Ἐφεσ. α´5

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἐν τῇ ἀγάπῃ του (ὁ Θεός) μᾶς προώρισε νά υἱοθετηθῶμεν διά μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μέ τήν θέλησιν καί εὐαρέσκειαν πού ἔχει διά νά σωθῶμεν» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

     Ἀγώνας γιά νά εἴμαστε ἅγιοι καί ἄμωμοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μᾶς εἶπε στο χθεσινό ἀνάγνωσμα ὁ Ἀπόστολος παῦλος. Σήμερα μᾶς λέγει ὅτι ἡ ἀμοιβή τοῦ ἀγώνα μας εἶναι ἡ υἱοθεσία. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς προόρισε γιά νά μᾶς υἱοθετήσει, νά μᾶς κάνει παιδιά καί κληρονόμους του. Αὐτό μᾶς λέγει σήμερα. 
     Ἡ ἀγάπη του, ἀδιάκριτη καί ἀπροσωπόληπτη, μᾶς προόρισε. Πρόκειται γιά θεῖο προορισμό, πού δέν εἶναι ἀπόλυτος, διότι ἐξαρτᾶται καί ἀπό τόν ἀγὠνα τοῦ ἀνθρώπου. «Οὕς προώρισε τούτους καί ἐκάλεσε• καί οὕς ἐκάλεσε, τούτους καί ἐδικαίωσεν• οὕς δέ ἐδικαίωσε, τούτους καί ἐδόξασε» λέει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του ὁ ἴδιος Ἀπόστολος (η´30). Ἀπό πολλή ἀγάπη μᾶς υἱοθέτησε. Ὁ Βασιλιάς τοῦ οὐρανοῦ καταδέχεται καί υἱοθετεῖ τούς «ἀλλοτριωμένους», τούς ἀποξενωμένους, τούς σκλάβους τῆς ἁμαρτίας, τούς ἀνάξιους ἀνθρώπους. Καί ἡ υἱοθεσία αὐτή δέν ἔγινε μόνο ἀπό τόν Πατέρα. Ἔγινε καί ἀπό τόν Υἱό. Γι᾽ αὐτό λέει «διά Ἰησοῦ Χριστοῦ»  Ἕνα Υἱό Μονογενή εἶχεν ὁ οὐράνιος Πατέρας καί τόν ἔδωκε. Θυσίασε τόν ἕνα Υἱό Του, γιά νά κάμει ἐμᾶς γιούς καί θυγατέρες Του. Δέν ἔστειλε ἄγγελο, ἀλλ᾽ ἔστειλε τόν ἴδιο τόν Υἱό Του, γιά νά γίνει ἡ πνευματική υἱοθεσία μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζεῖ ὁ ἴδιος τό μυστήριο τῆς υἱοθετούτης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἁπλά ξένος• ἦταν ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ Χριστός τόν ἐκάλεσε. Καί τόν ἔκαμε υἱό καί κληρονόμο του. Αὐτή ἡ τόσο μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὀνομάζεται στή γλώσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης «εὐδοκία». Εὐδοκία εἶναι ἡ δυνατή, ἡ θερμή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά νά δείξει πόσο μεγάλη καί ἀνυποχώρητη εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας, λέει πώς ἡ «εὐδοκία» εἶναι τό «πεῖσμα» τοῦ Θεοῦ γιά νά μᾶς σώσει. Ἐμεῖς βάλαμε πεῖσμα νά σωθοῦμε;