Ἐφεσ. α´4

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

« Καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί  μᾶς ἔδωκε τάς εὐλογίας αὐτάς σύμφωνα μέ τήν ἐκλογήν, πού μᾶς ἔκανε διά νά μᾶς ἑνώσῃ μέ τόν Χριστόν. Καί ἔκανε τήν ἐκλογήν αὐτήν προτοῦ γίνῃ ὁ κόσμος, πρός τόν σκοπόν, ὅταν θά ἤρχετο ὁ καιρός νά γεννηθῶμεν καί νά ζήσωμεν εἰς τήν γῆν, νά εἴμεθα ἅγιοι καί ἄμεμπτοι ἐνώπιόν του» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

      Εἴμαστε χριστιανοί. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Θεός μᾶς διάλεξε μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή γιά μᾶς, ἀλλά καί συνοδεύεται ἀπό μεγάλη εὐθύνη. Βέβαια ὅταν λέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι μᾶς διάλεξεν ὁ Θεός, δέν σημαίνει πώς ὁ Θεός εἶναι προσωπολήπτης, ὅτι κάνει διακρίσεις καί ἄλλους τούς διαλέγει καί ἄλλους τούς ἀφήνει. Ὅλους τούς ἀνθρώπους καλεῖ ὁ Θεός γιά σωτηρία. Γιά ὅλους σταυρώθηκε. Ὅλοι εἶναι κλητοί. Σέ ὅλους στέλλει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, ἀλλά λίγοι τό ἀποδέχονται. Γιά ὅλους σταυρώθηκε, λίγοι ὅμως πιστεύουν στόν λυτρωτικό Σταυρό του. Στήν ἀρχή ἡ ἐκλογή μας ὀφείλεται στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά σταθεροποιεῖται μέ τό δικό μας ἀγώνα καί τή δική μας πίστη καί ἀρετή.
      Ἄν δεχτήκαμε τήν κλήση, εἴμαστε ἐκλεκτοί Θεοῦ. Ὄχι διότι ἀξίζουμε, ἀλλά διότι τό δῶρο μᾶς τό χάρισεν Ἐκεῖνος καί ἐμεῖς τό δεχτήκαμε. Σημασία ἐπίσης ἔχει ὅτι ἡ ἐκλογή μας ἔγινε «ἐν αὐτῷ». Μᾶς διάλεξε γιά νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό. Σάν ἄνθρωποι εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν πρῶτο, τόν παλαιό Ἀδάμ. Σάν χριστιανοί καί ἄνθρωποι τῆς σωτηρίας εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν νέο Ἀδάμ, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Τί μεγάλη πού εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Ξέρεις, ἀδελφέ,  τί θά πεῖ νά σέ ἔχει στό μυαλό του ὁ Θεός; Ξέρεις τί θά πεῖ προτοῦ πέσεις,νά ἔχει βρεῖ καί νά ἔχει ἀποφασίσει τόν τρόπο πού θά σέ σηκώσει καί θά σέ σώσει;