Ἐφεσ. α´3

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Πρέπον καί ἄξιον εἶναι νά εὐλογεῖται καί νά δοξάζεται ὁ Θεός, τόν ὁποῖον ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν θείαν του φύσιν ἔχει Πατέρα, κατά τήν ἀνθρωπίνην δέ φύσιν του ἔχει Θεόν, διότι μᾶς μετέδωσεν κάθε πνευματικήν εὐλογίαν, τήν ὁποίαν διά τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐχάρισεν ἀπό τόν οὐρανόν πρός τόν σκοπόν καί νά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τόν οὐρανόν» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ».

ΣΧΟΛΙΟ

     Μετά τό προοίμιο, πού μελετήσαμε τίς προηγούμενες μέρες, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔχει μιά περικοπή στήν ὁποία παρουσιάζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς διάλεξε καί μᾶς κάλεσε στή βασιλεία Του. Τήν περικοπή αὐτή τήν ἀρχίζει μέ δοξολογία. Δοξολογεῖ τόν Θεό γιά τήν ὕψιστη εὐλογία τῆς σωτηρίας, τήν ὁποία σχεδίασε προαιωνίως καί μᾶς τήν χάρισε. Ἡ λέξη «εὐλογητός» τήν ὁποία πολύ συχνά ἀκοῦμε στίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, σημαίνει• ἄξιος εὐλογίας, «ἤτοι δοξολογίας καί εὐφημίας, ἄξιος ἐπαίνου καί ἐγκωμίων». Τόν δοξολογοῦμε γιά ὅσα μᾶς ἐχάρισε καί ἑτοίμασε γιά μᾶς. Γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες του.Τήν εὐλογία αὐτή τήν συνοδεύει μέ τόν προσδιορισμό πνευματική. Αὐτό σημαίνει ὅτι τήν ἀντιδιαστέλλει πρός τήν εὐλογία τῶν Ἰουδαίων, πού ἦταν εὐλογία ὑλική. Εὐλογία σωματική, εὐλογία πού ἀφοροῦσε πρόσκαιρα ἀγαθά. Ἡ εὐλογία ὅμως τῶν χριστιανῶν, λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «εἶναι ὅλη πνευματική καί δι᾽ αἰώνια ἀγαθά γινομένη».
      Δέν σημαίνει βέβαια πώς δέν εὐλογεῖται καί ὑλικά ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στόν Θεό. Ὁ τόνος ὅμως ἐδῶ καί γενικά στήν ἐποχή τῆς Χάριτος πέφτει στά πνευματικά. Ἡ πνευματική εὐλογία γιά τήν ὁποία μᾶς μιλᾶ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, ἀναφέρεται στήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, τήν υἱοθεσία, τήν ἀληθῆ γνώση καί κάθε ἀγαθό πνευματικό. Μᾶς ἔδωκε τήν ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, τήν ὑπόσχεση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τό ἀξίωμα τῆς υἱοθεσίας. Εὐλογία ἐπίσης εἶναι τό ἱερό Εὐαγγέλιο, τά ἱερά Μυστήρια καί μάλιστα ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση, ἡ Θεία Κοινωνία. Νά τόν εὐχαριστοῦμε τόν Ἅγιο Θεό γιά τίς εὐλογίες πού μᾶς χαρίζει πλούσιες καί συνεχεῖς.