Ἐφεσ. α´1-2

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Παῦλος, ἀπόστολος  Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν  Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ·  χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. α´ 1-2).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἐγώ ὁ Παῦλος, πού μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, γράφω τήν ἐπιστολήν αὐτήν πρός ἐκείνους πού ἁγιάσθησαν διά τοῦ βαπτίσματος διά νά ζοῦν εἰς τό ἑξῆς βίον ἅγιον, κατοικοῦν δέ εἰς τήν Ἔφεσον καί εἶναι πιστοί καί ἑνωμένοι πνευματικῶς μέ τόν Ἰησοῦν. Εἴθε νά εἶναι εἰς σᾶς χάρις καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεόν Πατέρα μας καί τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν»  (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ (β)

      Ὁ Παῦλος ἦταν Ἀπόστολος « διά θελήματος Θεοῦ». Οἱ χριστιανοί ἀπαγγέλλουμε καί μάλιστα πολλές φορές τήν ἡμέρα, τή θεοδίδακτη Κυριακή προσευχή. Μέ πίστη καί πόθο ζητᾶμε ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα νά  γίνει τό θέλημά Του πάνω στή γῆ ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ὅπως αὐτό γίνεται καί στόν οὐρανό ἀπό τούς ἀγγέλους καί τούς ἁγίους.
       Συχνά στίς συζητήσεις μας λέμε, «ἄς γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ». Καί τό λέμε μέ αἴσθημα πόνου ἴσως γιατί ἀντιμετωπίζουμε  κάποια. Μέ τό λόγο μας αὐτό δηλώνουμε βέβαια, ὅτι θά ὑποταχθοῦμε σ᾽ αὐτό, πού ὁ Θεός μᾶς στέλλει, ἀλλά δέν κρύβουμε καί τόν πόνο τῆς ψυχῆς μας, ἡ ὁποία ἀποστέργει τήν ὁποιαδήποτε θλίψη καί στενοχώρια. Δηλαδή ἀφήνουμε στίς συζητήσεις μας νά φανεῖ, πώς αὐτό πού λέμε θέλημα τοῦ Θεοῦ, μᾶς εἶναι κάτι δυσάρεστο, πού στό βάθος τῆς ὕπαρξής μας κι ἐμεῖς δέν θά τό θέλαμε.
      Ἐδῶ εἶναι πού χρειάζεται πολλή προσοχή. Διότι οἱ ἄνθρωποι, ἐπειδή εἴμαστε προικισμένοι μέ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας, εἴμαστε πλασμένοι νά ἔχουμε καθένας τίς δικές του ἐπιθυμίες, τούς δικούς του πόθους, τό δικό του θέλημα. Ὅταν λοιπόν ἔρχεται κάποιο ἄλλο θέλω νά ἀντιστρατευθεῖ στό δικό μας θέλημα, δυσανασχετοῦμε, λυπούμαστε καί ἀντιδροῦμε. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία πολλοί ἄνθρωποι ψυχραίνονται στά θέματα τῆς πίστεως καί δέν θέλουν νά ἀκούσουν γιά τό Θεό καί τό Νόμο Του. Γιατί μένουν μέ τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ Θεός μέ τό νόμο του ἔρχεται νά πεῖ ὄχι στά δικά τους θελήματα, στίς δικές τους ἐπιθυμίες, στά δικά τους σχέδια.
       Ἡ μικροψυχία μας δέν μᾶς ἀφήνει νά δοῦμε ὅτι ὁ Θεός θέλει αὐτό πού καί ἐμεῖς στήν οὐσία θέλουμε. Ἡ καρδιά μας στό βάθος θέλει τήν εὐτυχία τήν πραγματική καί μόνιμη. Αὐτό ὅμως θέλει καί ὁ Θεός γιά μᾶς. Καί ἐργάζεται γιά τήν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς ἐπιθυμίας μας. Ἐργάζεται γιά νά γίνει πραγματικότητα ἡ σωτηρία μας. Ἑπομένως κάθε τί πού ἐπιτρέπει στή ζωή μας, γι᾽ αὐτό τό ἐπιτρέπει. Ἄς τό δεχόμαστε μέ καλή διάθεση καί τότε θά νιώθουμε καθημερινά εὐτυχισμένοι.