«Οὐ γὰρ ἐχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (δ)

Παρασκευή 26  Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Οὐ γὰρ ἐχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (δ)

     «Αὐτοὶ ἔχυσαν πολλὰ δάκρυα καὶ ἐπέφεραν πολλὰ βάσανα στὴν ζωή τους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ δίκαιος Λώτ, ὁ ὁποῖος ζοῦσε μεταξὺ ἀνθρώπων πολὺ διεφθαρμένων. Τὸ ἴδιο καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μὲ καθαρὴ καρδιά, ποὺ ἀγαπᾶνε τὴν ἀλήθεια καὶ ἀποστρέφονται τὴν κακία, ὑποφέρουν σ’ αὐτὴ τὴν ζωή. Τοὺς βασανίζει τὸ ψεῦδος, ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκαθαρσία ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ. Θέλουν νὰ φύγουν μακριὰ ἀπό τὸ ψεῦδος καὶ τὸν ρύπο τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ πᾶνε ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει ἡ αἰώνια ἀλήθεια. Θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό τὸ παλαιό τους σῶμα ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορὰ καὶ νὰ ἐνδυθοῦν τὸ καινούριο, τὸ ἐπουράνιο.
      Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ ρυθμίσουμε τὴ ζωή μας. Πρέπει νὰ θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ξένους καὶ περαστικοὺς σ’ αὐτὴ τὴν ζωή. Νὰ μὴν προσκολλώμαστε σὲ τίποτα γιὰ νὰ μὴν μοιάζουμε ἐ¬κείνους τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους ἡ καρδιὰ τῶν ὁποίων εἶναι προσκολλημένη στὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Νὰ μὴν μοιάζουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μαζεύουν χρήματα ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ τὰ ἔχουν. Δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ τὶς ἀνάγκες τους καὶ ζοῦν σὰν φτωχοί. Νὰ μὴν μοιάζουμε ἐπίσης καὶ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώ¬πους οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ μάζεψαν πολλὰ χρήματα τὰ ἔχασαν ὅλα μέσα σὲ μία μέρα καὶ γι’ αὐτὸ ἤθελαν νὰ αὐτοκτονήσουν. Δὲν εἶναι φοβερὸ νὰ ἐκτιμᾶς τὸ χρῆμα περισσότερο ἀπὸ τὴν ζωή σου καὶ νὰ αὐτοκτονεῖς ἐπειδὴ τὸ ἔχασες;
      Δυστυχισμένοι ἄνθρωποι! Πόσο μακριὰ ἀπέχει ἡ ζωή τους ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτῶν τῶν ἁγίων, ὅπως ὁ Ἀβραάμ καὶ ὁ Ἰώβ, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν προσκολλημένοι στὰ παροδικὰ ἀγαθὰ καὶ ἐπιζητοῦσαν ὄχι τὴν «ὧδε μένουσαν πόλιν» ἀλλὰ τὴν ἐπουράνια. Αὐτὴ τὴν ἐπουράνια πόλη νὰ τὴν ἐπιζητᾶμε καὶ ἐμεῖς καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζοῦμε αἰώνια σ’ αὐτὴ τὴν πόλη μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)