«Οὐ γὰρ ἐχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (β)

Τετάρτη 24    Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Οὐ γὰρ ἐχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (β)

     «Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεί πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. διὸ καὶ ἀφ’ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος» (Ἑβ. 11, 2). Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀμέτρητοι ἀπόγονοι πού γεννήθηκαν ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ; Εἶναι ὅλοι οἱ πιστοὶ καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ στὴν συνέχεια ὅλο τὸ γένος τῶν χριστιανῶν.
      «Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τάς ἐπαγγελίας, ἀλλά πόρρωθεν αὐτάς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοι εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον, ἀφ’ ἧς ἐξῆλθον (τὴν χώρα ἀπ’ ὅπου εἶχαν φύγει, τὴν Οὒρ τῶν Χαλδαίων) εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τουτ’ ἔστιν ἐπουρανίου, διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεός, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν» (Ἑβ. 11, 13-16).
      Τέτοιοι ἦταν ὁ Ἀβραὰμ καὶ οἱ υἱοί του. Αὐτοὶ θεωροῦσαν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ξένους καὶ περαστικοὺς πάνω στὴν γῆ, δὲν ἔχτιζαν πολυτελεῖς κατοικίες, ὅπως τὸ κάνουν αὐτοὶ ποὺ εἶναι δεμένοι μ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, δὲν εἶχαν ἐδῶ μόνιμη πόλη, ἀλλὰ λαχταροῦσαν τὴν μέλλουσα, τὴν ἐπουράνια πόλη. Πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμά τους. Πολλοί, πάρα πολλοί ἀπό μᾶς πρέπει νὰ τὸ σκεφτοῦν. Ἄς τὸ σκεφτοῦν καλὰ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι δεμένοι μὲ τὰ γήινα, ποὺ ἐπιζητοῦν «ὧδε μένουσαν πόλιν», ποὺ ὅλες οἱ σκέψεις τους βρίσκονται στὸ πὼς νὰ περάσουν ὅσο γίνεται καλύτερα τὴν ζωὴ τοὺς ἐδῶ, ποὺ καθόλου δὲν σκέφτονται τὴν ἐπουράνια πόλη, τῶν ὁποίων ὁ νοῦς δὲν εἶναι στραμμένος πρὸς τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Θεός, ἡ μία καὶ μοναδικὴ αἰώνια ἀλήθεια, δὲν ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ κέντρο τῆς ζωῆς τους.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)