Λόγος εἰς τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (α)

Δευτέρα 15   Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (α)

     «Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνὴμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Γι’ μένα προσωπικὰ σήμερα εἶναι διπλὴ ἑορτή, διότι ἒχω τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία νὰ φέρω τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ  ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.  Χτὲς στὸν μεγάλο ἑσπερινὸ ἀκούσατε πὼς τὸν ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία· τὸν καλεῖ οὐρανὸ καὶ ἀστραπή. Ὑπάρχει μεγαλύτερη τιμὴ ἀπό τὸ νὰ καλεῖται κανεὶς οὐρανὸς καὶ ἀστραπὴ τῆς Ἐκκλησίας; Ἀσφαλῶς ὄχι. Καὶ ἐγώ δὲν ἔχω τίποτα νὰ προσθέσω στὴν δόξα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀποστόλου. Θέλω μόνο νὰ καταλάβετε ποιὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο του καὶ γιατί αὐτὸς καλεῖται οὐρανὸς, ἀστραπὴ καὶ φωστήρας τῆς Ἐκκλησίας.
       Βεβαίως εἶναι ἄξιος νὰ ὀνομάζεται ἔτσι καὶ ἔχει μάλιστα διπλὴ τιμή, διότι κόπιασε πολύ, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, κηρύττοντας τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἐκτός ἀπ’ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος ὑπῆρξε συγγραφέας τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔχετε ἀκούσει καὶ γνωρίζετε καλά τούς ἀφάνταστους κόπους, τοὺς κινδύνους κὰ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπέφεραν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό τούς δώδεκα ἀποστόλους ὅλοι, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ὑπέστη πολλοὺς διωγμοὺς καὶ βάσανα, τελείωσαν τὴ ζωὴ τους μαρτυρικά.
       Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἦταν τὸ προζύμι, ἐκεῖνο γιά τὸ ὁποῖο μίλησε ὁ Κύριος στὴν παραβολή του. Ἔλεγε· «ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἥν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον» (Μθ. 13, 33). Τὸ κήρυγμα τῶν ἀπο¬στόλων ἦταν ἐκεῖνο τὸ ζυμάρι ποὺ ἐπέφερε ἀλλαγὴ σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Στὴν ἀρχὴ ἦταν μόνο δώδεκα, ἀργότερα προστέθηκαν καὶ ἄλλοι ἑβδομῆντα. Καὶ ἡ μικρὴ αὐτὴ χούφτα ἀπό ἀγράμματους ἀνθρώπους, ἁπλοὺς ψαράδες καὶ τελῶνες συντάραξε ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Τὸ κήρυγμά τους ἦταν τὸ ζυμάρι ποὺ ζύμωσε ὅλο τὸν τότε εἰδωλολατρικὸ κόσμο. Δὲν ἦταν μία ἁπλὴ διαδικασία, καὶ εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὸ σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Καὶ ὅμως τὸ προζύμι αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπερέβη ὅλα τὰ ἐμπόδια" δώδεκα ἀγράμματοι ἄνθρωποι ἄλλαξαν τὸν κόσμο, συνέτριψαν τὴν εἰδωλολατρία καὶ ὕψωσαν πάνω ἀπό τὸν κόσμο τὸν τίμιο Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)