Λόγος εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Σκέπης στὴν Σεβαστούπολη (β)

Σάββατο 13  Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Σκέπης στὴν Σεβαστούπολη (β)

     «Ἀληθινὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ· «οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Μθ. 18, 20). Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν εἶναι μεταξύ μας ὁ Χριστὸς ἀφοῦ εἴμαστε τόσοι πολλοὶ συγκεντρωμένοι ἐδῶ μέσα στὸν ἱερό ναό; Εἶναι πά-ρῶν ὁ Χριστὸς μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα του καὶ στὸ μεγάλο μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, τὸ ὁποῖο τελεῖται ἐδῶ μέσα στὸν ἱερό ναό. Ἐδῶ μέσα στὸν ναὸ λαμβάνουμε ἁγιασμὸ στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς πίστεώς μας. Ἐδῶ στὸν ναὸ ἐρχόμαστε γιὰ νὰ βροῦμε παρηγοριὰ στὶς θλίψεις μας. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν θὰ βροῦμε τόση παρηγοριά. Καὶ ὁ προφήτης καὶ ψαλμωδὸς Δαυὶδ λέει· «οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου; παρ’ αὐτῷ γὰρ τὸ σωτήριόν μου» (Ψα. 61, 2) καὶ ὁ λόγος του αὐτὸς εἶναι ἀληθινός.
      Ἐπίσης ὁ ναὸς πρέπει νὰ εἶναι καὶ τὸ παράδειγμα τῆς οἰκογενειακῆς μας ζωῆς. Ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα πὼς ὁ ἀπόστολος Παῦλος στέλνει χαιρετισμοὺς ἀπό τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα «σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία» (Α’ Κορ. 16, 19). Τὸ ἀκοῦτε αὐτό; Ἡ οἰκογένειά σας πρέπει νὰ εἶναι κατ’ οἶκον ἐκκλησία, τόπος ἱερός της εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Ἀλλά καὶ κάτι ἄλλο λέει ὁ ἀπόστολος. Ἔχετε ἀκούσει τὸν θαυμαστὸ ἐκεῖνο λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ λέει· «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἰ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιος ἐστιν, οἵτινες ἐστε ὑμεῖς» (Α’ Κορ. 3, 16-17). Βλέπετε λοιπὸν ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε ναοὶ τοῦ Θεοῦ.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)