Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (στ)

Τρίτη 12 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (στ)

    «Τὸ πράγμα αὐτὸ εἶναι μυστήριο. Ἐμεῖς ποὺ πιστεύουμε στὸ Θεὸ γνωρίζουμε ὅτι ὅλα δημιουργήθηκαν ἀπ’ Αὐτὸν καὶ ὅλα τὰ κυβερνᾶ Ἐκεῖνος μὲ τοὺς νόμους ποὺ ὁ ἴδιος ἔθεσε. Ὅλα τὰ ἐξουσιάζει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ πράγματα ποὺ ὑπάρχουν στὸν κόσμο ὑπάρχουν χάρη στὴν θεία ἐνέργεια καὶ ὄλα τὰ ζωοποιεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ Νομοθέτης ποὺ δημιούργησε τοὺς νόμους τῆς φύσεως τοὺς ὁποίους μελετᾶ ἡ ἐπιστήμη. Ὁ Νομοθέτης Αὐτὸς ἔχει τὴν δύναμη καὶ νὰ ὑπερβαίνει τοὺς νόμους, ἀλλά ἀκόμα καὶ νὰ τοὺς ἀλλάζει.
    Μὲ βαθιὰ πίστη καὶ ταπείνωση ἄς ἀκούσουμε τὰ λόγια τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ πρὸς τὴν Ὑπεραγία Παρθένο· «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ» (Λκ. 1, 35). Ἐπειδὴ ἡ γέννηση αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐπέλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ ὀνομαστεῖ Υἱὸς Θεοῦ.
     Αὐτὸ ἄκουσε ὁ κόσμος κατὰ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα τοῦ εὐαγγελισμοῦ. Ἔτσι ἄρχισε τὸ μεγάλο ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἔτσι πραγματοποιήθηκε ἡ σύλληψη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν ἄμωμη μήτρα τῆς Παρθένου Μαρίας.
     Νὰ μιμούμαστε καὶ ἐμεῖς τὴν εὐλογημένη σιωπὴ τῆς Θεοτόκου. Νὰ σφραγίζουμε τὸ στόμα μας ὅταν θέλει νὰ βγάζει λόγο ἀπιστίας καὶ ἀμφιβολίας. Νὰ σιωποῦμε ὅπως σιωποῦσε ἡ Ὑπεραγία Παρθένος. Νὰ πιστεύουμε ἀναντίρρητα στὴν ἄμωμη σύλληψη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας νὰ δοξάζουμε τὴν Ὑπεραγία Παρθένο Μαρία, τὴν Ἀχραντη Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)