«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (β)

Σάββατο 2 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (β)

    «Στὴ χώρα μας ὅπου μέχρι τὸ τέλος τοῦ ιζ’ αἰώνα ὅλοι ἦταν ὀρθόδοξοι καὶ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ξεχώριζαν γιὰ τὴν εὐλάβειά τους  στὴν χώρα μας λοιπὸν ἡ ἀποστασία αὐτή, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τὴν γνήσια χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἡ καταπάτηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε πρὶν διακόσια χρόνια, κατὰ τὸν ιη’ αἰώνα, καὶ πιὸ συγκεκριμένα κατὰ τὸ δεύτερο μισό του.
    Ἀπό ποῦ μᾶς ἦλθε αὐτὴ ἡ ὕβρις. Ἀπό τὴν Γαλλία. Ἐκεῖ ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι σύγχρονοι φιλόσοφοι ὑλιστές, οἱ λεγόμενοι ἐγκυκλοπαιδιστές. Τότε, τὸν αἰώνα τοῦ διαφωτισμοῦ, τὸ ἴνδαλμα ὅλων τῶν μορφωμένων ἀνθρώπων στὰ ἀνώτερα κοινωνικὰ στρώματα ἦταν ὁ Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος  ἄθεος ὑβριστὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἦταν ἄνθρωπος ὀξύνους καὶ χρησιμοποιοῦσε τὴν ἱκανότητά του αὐτὴ γιὰ νὰ περιγελᾶ τὸν Χριστό. Πουθενά, σὲ καμμία ἄλλη χώρα δὲν εἶχε τόσους πολλοὺς ὀπαδοὺς ὁ Βολτέρος, ὅπως στὴν Ρωσία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀριστοκρατίας.
    Τότε, τὴν ἐποχὴ τῆς Αἰκατερίνης τῆς Β’, ἐμφανίστηκαν τὰ πρῶτα συμπτώματα τῆς ἀποστασίας ἀπό τὴν χριστιανικὴ πίστη στὰ ἀνώτερα κοινωνικὰ στρώματα τῆς Ρωσίας. Ἡ ἴδια ἡ Αἰκατερίνη ἦταν θερμὴ ὀπαδὸς τοῦ Βολτέρου. Οἱ Ρῶσοι ἀριστοκράτες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν ἤθελαν νὰ μιλᾶνε ρωσικά, ἀλλά προτιμοῦσαν γαλλικά, καὶ τὰ παιδιὰ τους μάθαιναν γαλλικά. Δὲν διάβαζαν ρωσικὰ βιβλία, ἀλλά μόνο γαλλικά, θεωροῦσαν τὴν ρωσικὴ γλώσσα γλώσσα ἁπλοῦ λαοῦ. Ὅλα ὅσα εἶχαν σχέση μὲ τὴν θρησκεία τὰ εἰρωνεύονταν καὶ τὰ περιφρονοῦσαν. Καθόλου δὲν σέβονταν τοὺς ἱερεῖς καὶ δὲν τοὺς δέχονταν στὰ σπίτια τους. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι δὲν δέχονταν καθόλου ἔλεγχο καὶ παρατηρήσεις γι’ αὐτὰ τὰ σφάλματά τους.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)