Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (α)

Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (α)

    « Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λκ. 1, 35)
     Ἕνα ἄρρητο φῶς ἔλαμψε στὸν κόσμο, τὴν ἁγία καὶ εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα, τὴν ἡμέρα τῆς φανερώσεως τοῦ μεγάλου μυστηρίου καὶ τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ λόγου, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς εἶχε προαναγγείλει στοὺς πρωτοπλάστους, λέγοντας ὅτι τὸ σπέρμα τῆς γυναίκας θὰ συντρίψει τὴν κεφαλὴ τοῦ ὄφεως. Στὴν μακάρια αὐτὴ γυναίκα στάλθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ γιὰ νὰ τῆς ἀναγγείλει ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα καὶ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ προφητεία τοῦ μεγάλου Ἡσαῒα" «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἔξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἡσ. 7, 14).
     Μετὰ φόβου στάθηκε ὁ ἀρχάγγελος ἐνώπιον αὐτῆς, ποὺ διάλεξε ὁ Θεὸς ἀπὸ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, καὶ ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἡ Παρθένος ἕνα χαιρετισμὸ ἀσυνήθιστο καὶ παράδοξο· «Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετά σοῦ» (Λκ. 1, 28). Ποιὸς ἔλεγε ποτὲ μία γυναίκα κεχαριτωμένη; Καὶ τώρα ὁ ἀρχάγγελος τὴν καλεῖ γεμάτη χάρη.
     «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν» (Λκ. 1, 28). Μεταξὺ ὅλων τῶν γυναικῶν ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἱστορία, καὶ ποὺ θὰ ὑπάρχουν ὡς τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου, μόνο αὐτή εἶναι εὐλογημένη. Ὁ χαιρετισμὸς αὐτὸς πραγματικὰ εἶναι θαυμάσιος καὶ καταπληκτικός. Πῶς τὸν δέχθηκε ἡ Ὑπεραγία Παρθένος; Ταράχθηκε μὲ τὰ λόγια αὐτὰ καὶ σκέφτηκε τί σημαίνει αὐτὸς ὁ χαιρετισμός. Εἶναι φυσικὸ νὰ διαταραχθεῖ κανεὶς ἀκούγοντας ἕναν τέτοιο χαιρετισμό. Τὴν ἒβαλε ὁ ἀρχάγγελος πάνω ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τὴν ὀνόμασε εὐλογημένη καὶ τῆς εἶπε ὅτι μαζί της εἶναι ὁ Θεός. Ἀλλά ἡ Παρθένος σιωποῦσε, ὅπως σιωποῦσε πάντα στὴ ζωή της, καὶ ἦταν εὐλογημένη αὐτὴ ἡ σιωπή.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)