Η ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα (γ)

Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Ή ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα (γ)

    «Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβάλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ’ εἶπεν ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος» (Ἰδ. 1, 9). Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τί ἦταν αὐτὴ ἡ φιλονικία τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ μὲ τὸν διάβολο περὶ τοῦ σώματος τοῦ Μωυσῆ…. Οἱ αἱρετικοί, γιὰ τοὺς ὁποίους μιλάει ὁ ἀπόστολος, δὲν φέρονταν μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο. «Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῶα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται» (Ἰδ. 1, 10). Οἱ παλαιοὶ αὐτοὶ αἱρετικοὶ βλασφημοῦσαν αὐτὸ ποὺ δὲν γνώριζαν. Δὲν κατανοοῦσαν τὴν οὐσία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἔπλαθαν δικές τους διδασκαλίες γεμάτες ψέμα καὶ τὴν μό¬νη ἀληθινὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν βρίζανε. Γι’ αὐτοὺς τοὺς αἱρετικοὺς μιλάει καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος, λέγοντας στοὺς χριστιανούς· «Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι» (Β’ Πε. 2, 1).
    Βλέπετε ὅτι καὶ σήμερα ὑπάρχουν ὑβριστὲς ποὺ μοιάζουν πολὺ ἐκείνους τοὺς παλαιοὺς αἱρετικούς. Ἄνθρωποι ποὺ βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βρίζουν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ ποτὲ δὲν ἔχουν διαβάσει, καὶ στηρίζουν τὴν κριτική τους στὶς κακολογίες τῶν ἄλλων ὑβριστῶν. Δυστυχῶς ἔτσι ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα. «Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ἰδ. 1, 20-21). Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)