Η ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα (α)

Δευτέρα 4 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Ή ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα (α)

    «Διαβάσαμε σήμερα τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰούδα. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ λέγεται καθολικὴ καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἀπόστολος τὴν ἀπευθύνει πρὸς ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ γράφτηκε γιὰ νὰ προφυλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι ἤδη ὑπῆρχαν στὴν ἐποχή του.
    Ὁ ἀπόστολος ἔτσι ἀρχίζει τὴν ἐπιστολὴ του· «Ἰούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς· ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη» (Ἰδ. 1, 1-2). Πρὸς αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἁγιασμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα  πρὸς αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἁγιασμένοι στὸ ἱερό βάπτισμα καὶ διαφυλαγμένοι ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Πῶς καὶ μὲ τί μᾶς διαφυλάσσει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός; Πρῶτα πρῶτα μὲ τὸ μεγάλο μυστήριο τοῦ τιμίου Αἵματος καὶ τοῦ θείου Σώματός του. Μεταλαβαίνοντάς τα γινόμαστε κοινωνοὶ τῆς Θεϊκῆς τοῦ φύσεως, Τὸν δεχόμαστε μέσα μας καὶ Αὐτὸς ζεῖ μαζί μας. Μᾶς διαφυλάσσει ἐπίσης καὶ μὲ τὴν διδασκαλία του ποὺ μέσα της ἔχει συγκεντρωμένη ὅλη τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὁποία ἔχουμε ὁδηγὸ στὴν πορεία μας πρὸς τὴν σωτηρία.
     «Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰδ. 1, 3). Μᾶς προτρέπει νὰ κρατᾶμε σταθερὰ τὴν πίστη, ἡ ὁποία μία γιὰ πάντα δόθηκε στοὺς ἁγίους. Ἁγίους ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος ὅλους τους πιστοὺς χριστιανούς, ὅπως τὸ κάνει καὶ ὁ ἅγιος Παῦλος στὶς ἐπιστολές του. Καλεῖ ὅλους τούς χριστιανούς, τοὺς ἁγίους, ἁγιασμένους ἀπό τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ ὑπερασπίζονται τὴν πίστη καὶ νὰ μὴν ἀφήνουν κανέναν νὰ τὴν ἀλλοιώσει. Γιατί τὸ λέει;
     Ἔγραψε αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ στοὺς πιστούς, διότι «παρεισέδυσαν γὰρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τὸν Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι» (Ἰδ. 1, 4). Ἐπειδὴ ἀπό τότε ἤδη ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται οἱ ἄνθρωποι προγεγραμμένοι γιὰ τὴν αἰώνια καταδίκη.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)