Ψαλμ. ογ΄17

Δευτέρα 13  Σεπτεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝO

«Σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς· θέρος καὶ ἔαρ, σὺ ἔπλασας αὐτά»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 «Σύ ἐποίησας ὅλα τά ὡραῖα πού ὑπάρχουν ἐπί τῆς γῆς. Τό θέρος καί τό ἔαρ, τάς ὡραίας αὐτάς ἐποχάς τοῦ ἔτους, σύ τάς ἐδημιούργησας» (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

ΣΧΟΛΙΟ (α)

    «Στὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἄπό τους Βαβυλώνιους ἀναφέρεται πιθανὸν ὁ ἑβδομηκοστὸς τρίτος Ψαλμός.Καὶ παρακαλεῖ τὸν Κύριο ὁ ἐμπνευσμένος Ψαλμωδὸς νὰ ἐπιβλέψη καὶ νὰ σώση τὸν λαό Του, ὅπως τὸ ἔκανε καὶ σὲ ἄλλες πολλὲς περιστάσεις.
    Καθὼς δὲ θυμᾶται τὰ θαυμαστὰ καὶ ἔνδοξα ἔργα τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ αὐτῶν καὶ τὴν κυριαρχικὴ ἐξουσία Του πάνω σ’ ὅλη τὴν κτίσι, ἀναφέρει καὶ τὸ ἑξῆς, ἀπευθυ¬νόμενος πρὸς τὸν Κύριο: «Σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς θέρος καὶ ἔαρ σὺ ἐπλασας αὐτά» (Ψαλμ. ογ’ 17). Σὺ Κύριε καὶ Θεέ μας, ἐδημιούργησες ὅλα τά ὡραῖα πράγματα τῆς γῆς. Ἔργα δικὰ σου εἶναι καὶ οἱ ὡραῖες ἐποχὲς τῆς Ἀνοίξεως καὶ τοῦ Θέρους.
    Τὰ γεμᾶτα λυρισμὸ καὶ ποιητικὴ χὰρι θεόπνευστα αὐτὰ λόγια ἔχουν πολλὰ νάποῦν στὴν κάθε ψυχή, ποὺ θέλει νὰ ζῇ συνειδητὰ κάτω ἀπό τὴν σκέπη καὶ τὲ βλέμμα τοῦ Κυρίου.
     Οἱ ποιητικὲς βέβαια φύσεις, ὅπως στὴν προκειμένη περίπτωσι ἦταν ὁ Ψαλμωδός, δέχονται πιὸ πολλὰ μηνύματα ἀπὸ τὶς ὡραιότητες τῆς φύσεως.
     Ἀλλά κι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοὶ καὶ κοινοὶ θνητοί, δὲν μένουμε ὁπωσδήποτε ἀσυγκίνητοι ἐμπρὸς στὰ κάλλη τῆς Δημιουργίας.Μιὰ ροδοδάκτυλη ἀνατολή, ἕνα ἁπαλόχρωμο δειλινό, ἕνας καθάριος γαλανὸς οὐρανὸς ἤ  στολισμένος μὲ τ’ ἄστρα, μιὰ ὄμορφη δαντελωτὴ ἀκρογιαλιά, οἱ ντυμένες στὰ πράσινα ἢ στὰ κάτασπρα βουνοκορφές, οἱ κοιλάδες καὶ οἱ κάμποι οἱ κατάφυτοι, ποτάμια καὶ λίμνες καὶ πηγὲς κρυστάλλινες, δένδρα καὶ λουλούδια πολύχρωμα, πουλιὰ ποὺ κελαηδοῦν ἁρμονικά, ἀνοίγουν ἀσφαλῶς τὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας. Καὶ μένουμε ἐκστατικοὶ καὶ θαυμάζουμε τὰ θαυμάσια της Δημιουργίας.
     Εἶναι πολὺ σπάνιο φαινόμενο νὰ μένη κάποιος τελείως ἀπαθὴς ἐμπρὸς σ’ ἕνα ὡραῖο τοπίο καὶ στὶς ἄλλες φυσικὲς ὁμορφιές.Γι’ αὐτὸ ἄλλως τε καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται αὐτὴ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν κάνουν πηγὴ κέρδους καὶ οἰκονομικῆς εὐημερίας.Ποῦ ἀλλοῦ πραγματικά βασίζεται τὸ φαινόμενο τοῦ Τουρισμοῦ, πού ἔλαβε παγκόσμιες διαστάσεις στὶς μέρες μας;» (Ἀπό Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" τόμος 1985, σ. 438)