Περί τῆς ἐπιμονῆς στήν προσευχή (α)

Πέμπτη 23  Σεπτεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τῆς ἐπιμονῆς στήν προσευχή (α)

    "Ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα μία ἀπό τίς παραβολές τοῦ Κυρίου μας «Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τόν Θεόν μή φοβούμενος καί ἄνθρωπον μή ἐντρεπόμενος. Χήρα δέ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καί ἤρχετο πρός αὐτόν λέγουσα ἐκδίκησόν με ἀπό τοῦ ἀντιδίκου μου. Καί οὐκ ἠθέλησεν ἐπί  χρόνον μετά δέ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ εἰ καί τόν Θεόν οὐ φοβοῦμαι καί ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι, διά γε τό παρέχειν μοι κόπον τήν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μή εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με. Εἶπε δέ ὁ Κύριος ἀκούσατε τί ὁ κριτής τῆς ἀδικίας λέγει ὁ δέ Θεός οὐ μή ποίησῃ τήν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ, τῶν βοώντων πρός αὐτόν ἡμέρας καί νυκτός, καί μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς; λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τήν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει» (Λκ. 18, 2-8).
     Πολλές φορές ὁ Κύριος ἀργεῖ νά εἰσακούσει τίς δεήσεις μας καί νά μᾶς ἀποδώσει τό δίκαιο. Ἀργεῖ νά πραγματοποιήσει αὐτά πού τοῦ ζητᾶμε. Καί ὅμως ὁ ἴδιος λέει· «Λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τήν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει». Καί πάλι, σάν νά ὑπάρχει ἀντίφαση· «μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς», ἀναβάλει δηλαδή νά ἀποδίδει τό δίκαιο, ἀλλά ἀμέσως παρακάτω·  «ποιήσει τήν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει».
     Τί μποροῦμε νά ποῦμε ἐδῶ; Πρῶτ’  ἀπ’ ὅλα νά ποῦμε ὅτι ὁ χρόνος στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι διαφορετικός ἀπό τόν χρόνο πού εἶναι στά δικά μας τά ἀνθρώπινα μάτια. Ἀκοῦστε τί λέει ὁ προφήτης Δαβίδ·  «Ὅτι Χίλια ἔτη ἐν ὄφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἤτις διῆλθε, καί φυλακή ἐν νυκτί» (Ψα. 89, 4). Γιά τόν Θεό χίλια χρόνια εἶναι σάν τήν μία ἡμέρα, καί ἕνα χρονικό διάστημα πού ἐμᾶς μᾶς φαίνεται πολύ μακρύ, γι’ Αὐτόν εἶναι τίποτα, εἶναι μία στιγμή." (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)