Περί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ (δ)

Κυριακή 19  Σεπτεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ (δ)

    "Ποιός εἶναι ὁ φόβος τῶν δούλων; Ὁ δοῦλος φοβᾶται τόν ἀφέντη του, διότι περιμένει πώς αὐτός θά τόν τιμωρήσει γιά τά λάθη καί τά παραπτώματά του. Δέν εἶναι λίγοι καί μεταξύ τῶν χριστιανῶν πού φοβοῦνται τόν Θεό σάν δοῦλοι, ἐπειδή φοβοῦνται τήν τιμωρία καί γι’ αὐτό μόνο ὑπακοῦνε σ’ Αὐτόν. Ἀποφεύγουν τήν ἁμαρτία ὄχι γιατί τήν μισοῦν, ἀλλά ἀπό φόβο νά μήν τιμωρηθοῦν. Ἄν ἦταν σίγουροι ὅτι μποροῦν νά ἀποφύγουν τήν τιμωρία, τότε ἡ ἀγάπη τους πρός τήν ἁμαρτία θά μποροῦσε νά ἐκφραστεῖ ἐλεύθερα. Μέ μεγάλη εὐχαρίστηση θά παραδίδονταν στήν κακία καί τήν ἁμαρτία, μόνο νά μήν τούς ἀπειλεῖ ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ.
    Οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι μισοῦν τήν ἁμαρτία, δέν τήν ἀντέχουν, ἡ ἁμαρτία τούς βασανίζει. Εἶναι δίκαιοι καί δέν πράττουν ἁμαρτία διότι τήν μισοῦν καί ὄχι διότι φοβοῦνται τόν τιμωρό Θεό. Μέ φόβο ἁγνό, φόβο τοῦ Θεοῦ, πού κατά πολύ ἀπέχει ἀπό τόν φόβο τῶν δούλων εἶναι γεμάτες οἱ καρδιές τους.
    Βλέπετε πόσο μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ του φόβου πού ἔχουν οἱ δοῦλοι καί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Βλέπετε πῶς ὁ φόβος τοῦ Κυρίου πρέπει ὁπωσδήποτε νά κατοικεῖ στήν καρδιά ὅλων τῶν χριστιανῶν. Χωρίς αὐτό τόν εὐλογημένο φόβο, οὔτε ἕνα βῆμα δέν μποροῦμε νά κάνουμε στό μακρύ καί δύσκολο δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Σ’ αὐτό τό δρόμο μᾶς περιμένει πολύς κόπος καί μεγάλες δυσκολίες. «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καί ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ» (Ψα. 2, 11). Ἀμήν. "(Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)