Περί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ (β

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ (β)

    "Αὐτοί πού ξέρουν τήν Ἁγία Γραφή ἀναφέρουν καί κάποιες περικοπές ἀπό τήν Καινή Διαθήκη γιά νά στηρίξουν τήν γνώμη τους. Ἀναφέρουν γιά παράδειγμα τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του• «Οὐ γάρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλαβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ὧ κράζομεν ἀββᾶ ὁ πατήρ» (Ρωμ. 8, 15).
«Ἐλάβατε πνεῦμα υἱοθεσίας», λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος, ὅτι ἐμεῖς πού λάβαμε Πνεῦμα υἱοθεσίας καί ἀξιωθήκαμε νά γίνουμε φίλοι του Χριστοῦ καί τέκνα τοῦ Θεοῦ, δέν πρέπει νά φοβόμαστε τόν Θεό; Ὄχι, δέν τό λέει αὐτό. Μιλάει γιά τόν φόβο πού ἔχουν οἱ δοῦλοι καί ὄχι γιά τόν φόβο πού σᾶς λέω ἐγώ τώρα.
     Ὁ ἴδιος ἀπόστολος Παῦλος λέει• «Μετά φόβου καί τρόμου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» (Φι. 2, 12). Μιλάει καθαρά γιά φόβο καί δέος. Γι’  αὐτό δέν μποροῦμε στηριζόμενοι μόνο στόν παραπάνω στίχο τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς νά ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή δέν διδάσκει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ.
     Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι ἀσφαλῶς εἶχαν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Μοιάζει καθόλου αὐτός ὁ φόβος μέ τόν φόβο πού αἰσθάνονται οἱ δοῦλοι μπροστά στούς κυρίους τους; Εἶναι αὐτός ὁ φόβος κάτι ἀρνητικό; Ὄχι, καθόλου. Δέν ὑπάρχει τίποτα ἀρνητικό σ’ αὐτό τόν φόβο. Ἀπό ὅλες τίς πλευρές ὁ φόβος αὐτός εἶναι καλός. Ὁ φόβος αὐτός εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.
     Μπορεῖ τό δῶρο τοῦ Θεοῦ νά μήν εἶναι καλό; Μήπως δέν εἶναι ὅλα τά δῶρα πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός καλά καί ἀγαθά; Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου, πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, μᾶς φέρνει στήν ὁδό τῆς ἀγάπης. Χωρίς αὐτόν δέν μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε τήν ἀγάπη. Καί ἄν δέν θά ἀποκτήσουμε ἀγάπη, δέν θά πλησιάσουμε τόν Θεό. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἱερεμία, εἶπε· «Καί τόν φόβον μου δώσω εἰς τήν καρδίαν αὐτῶν» (Ἴε. 39, 40). Ὁ ἴδιος ὁ Θεός βάζει μέσα στήν καρδιά μας τόν φόβο του.
     Ὁ σοφός Σολομῶν λέει• «Ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Πρμ. 9, 10). Ποτέ δέν θά ἀποκτήσουμε τήν σοφία ἄν δέν θ’ ἀρχίσουμε ἀπό τόν φόβο τοῦ Κυρίου. Ὁ υἱός τοῦ Σειράχ λέει· «Πλησμονή σοφίας φοβεῖσθαι τόν Κύριον» (Σειρ. 1, 16). Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μόνο ἡ ἀρχή τῆς σοφίας, ἀλλά καί ἡ πληρότητά της, εἶναι ἡ ἀνώτατη σοφία." (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)