Περί τοῦ πειθαναγκασμοῦ τοῦ ἕαυτού μας στήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν (α)

Κυριακή 26   Σεπτεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τοῦ πειθαναγκασμοῦ τοῦ ἕαυτού μας στήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν (α)

    «Καιρός τόν ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ• διεσκέδασαν τόν νόμον σου» (Ψα. 118, 126). Τώρα εἶναι ὁ πιό κατάλληλος καιρός «τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ», καιρός νά δώσουμε δόξα καί τιμή στόν Θεό διότι «διεσκέδασαν τόν νόμον σου», κατέστρεψαν ἐντελῶς τό νόμο τοῦ Κυρίου. «Διά τοῦτο ἠγάπησα τάς ἐντολάς σου ὑπέρ χρυσίον καί τοπάζιον. Διά τοῦτο πρός πάσας τάς ἐντολάς σου κατωρθούμην, πᾶσαν ὁδόν ἄδικον ἐμίση-σά»(Ψα. 118, 127-128).
     Ἰδιαίτερα τότε ὅταν ὁ νόμος τοῦ Κυρίου περιφρονεῖται καί καταστρέφεται, οἱ ἄνθρωποι πού ἡ καρδιά τους δέν μπορεῖ νά συμφωνήσει μ’ αὐτό, πρέπει μέ ὅλη τήν ψυχή τους νά ἀγαπήσουν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Νά τίς ἀγαπήσουν πιό πολύ ἀπό τόν χρυσό καί τούς πολύτιμους λίθους, καί μέ τήν καρδιά τους νά στραφοῦν πρός ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, καί νά μισήσουν τήν ὁδό τῆς ἀδικίας.
     Σ’ αὐτό νά δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχή καί αὐτό νά θυμόμαστε πάντα ὅτι πρέπει νά ἀγαπήσουμε ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί νά προσπαθοῦμε νά τίς τηροῦμε ὅλες. Διότι αὐτός πού δέν πραγματοποιεῖ ὅλες τίς ἐντολές, ἀλλά μόνο τήν πρώτη, τήν δεύτερη ἤ τήν τρίτη εὐθύνεται γιά τήν παράβαση ὅλου τοῦ νόμου. Καί ἄν ἀκόμα θά ποιήσει ὅλες τίς ἐντολές καί θά περιφρονήσει μόνο μία εἶναι παραβάτης ὅλου του νόμου. Τό πράγμα αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό καί φοβερό·  ἔχουμε τό καθῆκον ὅλες τίς ἐντολές τοῦ νόμου τοῦ Χριστοῦ νά τίς τηροῦμε στήν ζωή μας.
     Εἶναι εὔκολο αὐτό; Ὄχι, δέν εἶναι εὔκολο καθόλου ἀλλά πάρα πολύ δύσκολο, καί κάθε χριστιανός πού ἔχει μπεῖ στήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ καί ἔχει τό βλέμμα του στραμμένο πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά ὑπομένει πολλές δυσκολίες καί κόπους καί νά ἐργάζεται, νά ἐργάζεται ἀδιαλείπτως πάνω στήν καρδιά του. Ἡ καρδιά μας εἶναι σάν τό ἀκαβαλίκευτο ἄλογο πού θέλει πολύ μαστίγωση, θέλει νά τό κρατᾶμε πάντα χαλιναγωγημένο καί νά μήν τό ἀφήνουμε καθόλου ἐλεύθερο. Ἡ καρδιά μας εἶναι ἀνυπακοή, θέλει ἀπεριόριστη ἐλευθερία καί πάντα ζητᾶ αὐτό πού ἐπιθυμεῖ ἡ σάρκα. Ἡ δική μας δουλειά εἶναι νά συγκρατᾶμε αὐτή τήν ἀνυπάκουη καρδιά." (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)