Γιατί δέν λαμβάνουμε πάντα αὐτά πού ζητᾶμε στίς προσευχές μας; (α

Δευτέρα 20  Σεπτεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Γιατί δέν λαμβάνουμε πάντα αὐτά πού ζητᾶμε στίς προσευχές μας; (α)

    "Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ• «Λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἄν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καί ἔσται ὑμῖν» (Μρ. 11, 24). Στό ἀποστολικό ὅμως ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε ἕναν λόγο διαφορετικό. Ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος λέει· «Αἰτεῖτε καί οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε» (Ἰα. 4, 3).
    Σάν νά ὑπάρχει ἀντίφαση·  ὁ Κύριος λέει ὅτι ὅλα ὅσα ζητήσουμε θά λάβουμε, ἐνῷ ὁ ἀπόστολος λέει· «Αἰτεῖτε καί οὐ λαμβάνετε». Ἀντίφαση ἐδῶ δέν ὑπάρχει, καί γενικῶς στήν Ἁγία Γραφή δέν ὑπάρχει ἀντίφαση. Τί συμβαίνει λοιπόν; Συμβαίνει τό ἑξῆς: ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται στούς ἁγίους του ἀποστόλους. Σ’ αὐτούς εἶπε ὅτι ὅλα ὅσα ζητήσουν θά τούς τά δώσει. Σέ ποιούς ἀπευθύνει τά λόγια του ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰάκωβος; Σ’ αὐτούς στούς ὁποίους ἔλεγε: «Μοιχοί καί μοιχαλίδες! οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν; Ὅς ἄν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καθίσταται» (Ἰα. 4, 4).
    Ποιούς ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος μοιχούς καί μοιχαλίδες; Αὐτούς πού ἀγαπᾶνε τόν κόσμο καί ἐχθρεύονται τόν Θεό. Αὐτός πού ἐχθρεύεται τόν Θεό, πού ἀφήνει τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό, αὐτός μοιχεύει, διότι προδίδει τήν ἁγνή καί καθαρή ἀγάπη του πρός τόν Θεό. Σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου μοιχοί καί μοιχαλίδες εἶναι ὅλοι αὐτοί πού ἀγαπᾶνε τόν κόσμο. Τί σημαίνει ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου; Τόν κόσμο ἀγαπᾶνε αὐτοί πού ἀκολουθοῦν τήν ἴδια κατεύθυνση πού πορεύεται ὁ ἄθεος κόσμος, κόσμος πού ἔχει ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. Τόν κόσμο ἀγαπᾶνε αὐτοί πού ἡ καρδιά τους εἶναι γεμάτη μέ μάταιες ἐπιθυμίες καί πόθους. Ὅλοι αὐτοί πού πορεύονται χωρίς τόν Χριστό, εἶναι ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκτιμοῦν αὐτά πού ἐκτιμᾶ ὁ ἄθεος κόσμος καί τά θεωρεῖ σπουδαῖα, ἐπιδιώκουν τά ἀγαθά πού ἐπιδιώκει ὁ κόσμος.
    Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου, ἀλλά ὁ Θεός ἄλλο περιμένει ἀπό μᾶς. Περιμένει νά ἀπαρνηθοῦμε ὅλα ὅσα ἀγαπᾶ ὁ κόσμος καί νά μήν ἐπιδιώκουμε αὐτά πού ἐπιδιώκει στήν πλειοψηφία της ἡ ἀνθρωπότητα. Ὁ Κύριος ζητᾶ νά ἀποστραφοῦμε τήν ὑπερηφάνεια μέ τήν ὁποία εἶναι γεμάτος ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος πορεύεται χωρίς τόν Θεό. Ὁ Θεός περιμένει ἀπό μᾶς νά ἀπαρνηθοῦμε τήν ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη δόξα." (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)