Ψαλμ.121, 1

Σάββατο 21 Αὐγούστου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εὐφράνθην καί ἐσκίρτησεν ἀπό χαράν ἡ καρδία μου, ὅταν ἐπλησιάζομεν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί μοῦ εἶπαν οἱ ἐν τῇ ξένῃ μετ’ ἐμοῦ παροικοῦντες καί συμμετέχοντες τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας: Θά ὑπάγωμεν εἰς τόν οἶκον τοῦ Κυρίου" (Ἀπό τήν "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ")

ΣΧΟΛΙΟ (β)

   "Μέσα στόν ἱερό Ναό ἐπίσης νοιώθουμε καλύτερα οἱ πιστοί ὅτι εἴμαστε παιδιά ἑνός οὐρανίου Πατέρα καί ἀδελφοί μεταξύ μας. Στόν χῶρο τοῦ Ναοῦ, ἐμπρός στήν Ἀγία Τράπεζα, συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἀποτελοῦμε ἕνα μυστικό σῶμα μέ ἀόρατη κεφαλή τόν Ἰησοῦ Χριστό καί μέλη ὅλους ἐμᾶς, ποῦ συνιστοῦμε τήν Ἐκκλησία Του. Μέσα στούς  τέσσερις τοίχους τῆς ὑλικῆς ἐκκλησιᾶςς πλαταίνει ὁ ὁρίζων τῆς ψυχῆς μας καί ἁπλώνεται μαζί μέ τήν Ἁγία Ἐκκλησία μας, πού ἐκτείνεται "ἀπό περάτων καί ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης".
    Τά ἀσύγκριτα Ἱερά Ἀναγνώσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά ὑπέροχα τροπάρια τῶν ἱερῶν ὑμνῳδῶν, καί ἡ ὅλη ἁγιασμένη εἰρηνική ἀτμόσφαιρα, πού δημιουργοῦν οἱ ἱερές εἰκόνες, τά ἅγια Σκεύη καί πρό πάντων ἡ μυ- στική παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γεμίζουν μέ χάρι καί εὐλογία καθένα, πού ἐκκλησιάζεται μέ πίστι καί εὐλάβεια.
    Τί χάνουν ἀλήθεια ὅσοι δέν ἐκκλησιάζονται! Καί πόσο ἀδικοῦν τόν ἑαυτό τους ἐκεῖνοι, πού κοιμοῦνται ἤ τρέχουν σέ ἐκδρομές, σέ κυνῆγι καί σέ ψάρεμα τήν ὥρα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ! Ἀλλά καί τί συστηματική φθορά προκαλοῦν τά λεγόμενα ἑλκυστικά ἔργα τῆς τηλεοράσεως, πού λές καί μπαίνουν εἰδικά ἀργά τό Σαββατόβραδο γιά νά δυσκολεύουν τό πρωινό ξύπνημα τῆς Κυριακῆς καί νά ἐμποδίζουν τόν ἐκκλησιασμό!
    Ἄν λοιπόν, ἀδελφέ μου, δέν θέλης νά χάνης τόν πλοῦτο τῶν εὐλογιῶν τοῦ ἐκκλησησμοῦ ἄν δέν ἐπιθυμῆς νά ἐλέγχεσαι ἀπό τό παράδειγμα τῶν εὐσεβῶν Ἰουδαίων, πού ἐνῷ εἶχαν ἀτελῆ λατρεία, ἐν τούτοις ἔτρεχαν μέ ζῆλο καί χαρά καί ἐνθουσιασμό ἀπό τήν ἄκρη τοῦ κόσμου γιά νά πᾶνε στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος ἄν πρό πάντων ποθῆς νά ζῆς μέσα στήν χάρι τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, διῶξε μακρυά σου κάθε νυσταγμό καί ραθυ- μία, καί σπεῦσε μέ πίστι στόν οἶκο τοῦ Κυρίου.
     Ἄν ἄλλοι, πού ζοῦν στήν ἄγνοια, τρέχουν μέ ζῆλο καί χαρά στά ποδόσφαιρα, στά θέατρα καί στόν Ἱππόδρομο, μέ πολύ μεγαλύτερο ζῆλο καί μέ πολύ μεγαλύτερη χαρά πρέπει νά τρέχουμε ἐμεῖς, πού πιστεύουμε, στίς ἐκκλησιές μας. Νά βιαζώμαστε μήπως καθυστερήσουμε καί χάσουμε κάτι ἀπό τά ἀπερίγραπτα πλούτη τῆς λατρείας μας.
     Καί εἰ δυνατόν ξεκινῶντας γιά τόν ἐκκλησιασμό ἄς ἐπαναλαμβάνουμε κι ἐμεῖς τά θεόπνευστα λόγια: "Εύφράνθην ἐπί τοῖς εἰρηκόσι μοι·  εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα" ( Ἀπό τό περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ", τόμος 1987, σ. 252.