«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (α)

Παρασκευή 6  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (α)

    Τί σημαίνει αὐτὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τρώει τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πίνει τὸ αἷμα τοῦ μένει σ’Αὐτόν; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Κύριος μένει σ’αὐτοὺς ποὺ ἀξίως μεταλαμβάνουν τοῦ ἀχράντου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἱματός του. Μένω ἐν Χριστῷ σημαίνει ἔχω στενὴ κοινωνία μαζί του.
    Στὴν ζωή μας βλέπουμε ὅτι τοὺς πιὸ ἰσχυροὺς δεσμοὺς ἔχουν μεταξὺ τοὺς οἱ ἄνθρωποι ποὺ συνδέονται ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης, ὅπως οἱ σύζυγοι ποὺ ὁ καθένας ἀπ’   αὐτοὺς ἀγαπάει τὸν ἄλλον, ἤ  τὰ παιδιὰ ποὺ ἀγαπᾶνε τοὺς γονεῖς τους. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι σὰν νὰ μένουν ὁ ἕνας μέσα στὸν ἄλλον. Οἱ καρδιὲς τους χτυπᾶνε μαζί, εἶναι ὁμόφρονες καὶ ὁμόψυχοι.
    Παρόμοιο πράγμα εἶναι καὶ ἡ  ζωὴ ἐν Χριστῷ. Νὰ ζοῦμε ἐν Χριστῷ σημαίνει νὰ καθοδηγούμαστε στὴν ζωή μας ἀπ’   Αὐτόν, ἀπό τὴν διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολές του. Νὰ διαποτίζεται ὅλο τὸ εἶναι μας ἀπό τὴν ἀγάπη του ποὺ Τὸν ἀνάγκασε νὰ κατέβει ἀπό τούς οὐρανοὺς γιὰ τὴν σωτηρία μας.
    Ἡ κοινωνία μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ πραγματοποιεῖται μόνο ἐν Πνεύματι καὶ εἶναι κοινωνία ἀγάπης. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς λέει ὅτι μένει σ’αὐτοὺς ποὺ ἀξίως μεταλαμβάνουν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων του. Τότε ἡ  καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου γεμίζει μὲ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης του, μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Αὐτὴ εἶναι βαθειὰ καὶ ἀδιάσπαστη κοινωνία ἀγάπης». (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)