Περὶ τῶν δούλων καὶ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (γ)

Πέμπτη 5  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῶν δούλων καὶ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (γ)

    «Κάθε χριστιανὸς μπορεῖ νὰ γίνει φίλος τοῦ Κυρίου. Ὅταν κάνει ὅλα ὅσα προστάζει ὁ Χριστός, τότε γίνεται φίλος του. Αὐτὸ γιὰ τὸν καθένα εἶναι ἐφικτὸ καὶ ἐξαρτᾶται ἀπό τὴ θέληση καὶ τὸ ζῆλο του.
    Ὅταν θὰ φτάσουμε σ’  αὐτὸ τὸ μέτρο, τότε καὶ ἡ  προσευχή μας θὰ εἶναι ἄλλη. Δὲν θὰ εἶναι σὰν τὴν προσευχὴ τοῦ δούλου, ἀλλά ζωντανὴ καὶ ἔνθερμη. Τότε μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ ποῦμε·   «Οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’   ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ὧ κράζομεν ἀββᾶ ὁ πατήρ» (Ρω. 8, 15). Μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κράζουμε πρὸς τὸν Θεό, ὅπως τὰ παιδιὰ φωνάζουν τὸν πατέρα τους, διότι εἴμαστε πλέον παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ζωὴ μποροῦμε νὰ γευθοῦμε αὐτὴ τὴν μακαριότητα νὰ εἴμαστε υἱοὶ καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ.
    Αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει στὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ περιφρονεῖ  τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ποὺ ὑποτιμᾶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ πιὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τοῦ κόσμου, ἃς σκεφτεῖ τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου τὴν ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου·  «Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λκ. 2, 34).
     Γνωρίζουμε πολλὲς περιπτώσεις ποὺ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε αἰτία καταστροφῆς γι’αὐτοὺς ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ δεχθοῦν μὲ ταπείνωση τὴν ἀλήθεια τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου διὰ αὐτοῦ. Γι’   αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Χριστὸς ἔγινε λίθος προσκόμματος στὸν ὁποῖο σκόνταψαν καὶ καταστράφηκαν. Ἀλλά γιὰ πολλοὺς ἄλλους ποὺ ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν ἀκολούθησαν, Αὐτὸς ἔγινε Ἀλήθεια, Ὁδός καὶ Ζωή. Αὐτοὶ βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἄβυσσο τῆς ἁμαρτίας, πλύθηκαν μὲ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔγιναν, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου·  «Χριστοῦ εὐωδία… τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπόλλυμενοις, οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, οἷ δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν» ( Β΄ Κο.2, 15-16).
     Νὰ τὸ θυμόμαστε, καὶ στὴν ζωή μας νὰ ἐκπέμπουμε τὴν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν στοὺς ἄπιστους συγγενεῖς καὶ φίλους μας καὶ ὄχι τὴν δυσοσμία τοῦ θανάτου εἰς θάνατον. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)