Περὶ τῶν δούλων καὶ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (β)

Τετάρτη 4  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῶν δούλων καὶ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (β)

    «Οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ ἔχουν κοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, μὲ τὰ πνευματικά τους μάτια βλέπουν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ συνομιλοῦν μαζί του στὶς προσευχές τους. Ἂν εἶναι ἄξιοι καὶ τηροῦν τὶς ἐντολὲς ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Χριστὸ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο καὶ ὁ Χριστὸς τοὺς δίνει θαυμαστὲς καὶ πολύτιμες νουθεσίες. Ἀκοῦνε μέσα τους τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου διότι ὁ Χριστὸς ξέρει νὰ μᾶς μιλάει.
    Μὲ πολλοὺς καὶ διάφορους τρόπους μας μιλάει. Πολλὲς φορές μας μιλάει μὲ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ πίστη καὶ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μὲ ταπείνωση καὶ προσοχὴ διαβάζει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, κάποιες λέξεις ἡ  φράσεις ἀπ’   αὐτὲς ποὺ διαβάζει σὰν ἀστραπὴ φωτίζουν τὸ νοῦ του καὶ ἄνθρωπος, μὲ φόβο καὶ δέος, καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τοῦ μίλησε μὲ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καὶ ὡς ἐπιβεβαίωση αἰσθάνεται μέσα του κάποια ψυχικὴ ἔξαρση.
    Ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ὁ Θεὸς μιλάει στοὺς ἀνθρώπους στὸν ὕπνο. Μὲ τὶς ὀπτασίες φανέρωνε τὸ θέλημά του στοὺς πατριάρχες καὶ τοὺς προφῆτες.
    Οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Κύριό τους καὶ σιγὰ σιγὰ φτάνουν σὲ τέτοιο μέτρο τῆς πνευματικῆς τελειώσεως, ποὺ παύουν νὰ εἶναι μόνο δοῦλοι, ἀλλὰ γίνονται υἱοὶ καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶδε πὼς οἱ ἀπόστολοι κατανόησαν βαθιὰ τὸν λόγο του καὶ αὐτὸς ζεῖ στὴν καρδιά τους, ὅταν εἶδε ὅτι ἔγιναν καθαροὶ ἀπό κάθε μολυσμὸ σαρκὸς καὶ πνεύματος, τότε τοὺς εἶπε·   «Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος. Ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγώρισα ὑμῖν» (Ἰω. 15, 15). Βλέπετε, ὁ Χριστὸς ἀπό δούλους τοὺς ἔκανε φί¬λους του. Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς φίλος του Χριστοῦ εἶναι ἡ  μεγαλύτερη εὐδαιμονία γιὰ τὸν ἄνθΡωπο. Σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χριστό, πάντα λαμβάνει ἀπ’   Αὐτὸν βοήθεια, τὴν πολύτιμη πνευματικὴ βοήθεια πού μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεπεράσουμε ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς παγίδες πού μᾶς στήνει ὁ κόσμος. Ὁ Κύριος μᾶς φυλάει ἀβλαβεῖς ἀπ’   αὐτὰ ὅπως καὶ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)