Περὶ αὐτῶν ποὺ ζητοῦν σημεῖα καὶ θαύματα (α)

Τρίτη  10 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ αὐτῶν ποὺ ζητοῦν σημεῖα καὶ θαύματα (α)

    «Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν, καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει·   τί ἡ  γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεὰ ταύτῃ σημεῖον» (Μρ. 8, 11-12).
     Γιατί ἀναστέναξε ὁ Κύριος; Ἐμεῖς πότε ἀναστενάζουμε; Ὅταν βλέπουμε ἡ  ἀκοῦμε κάτι πού μᾶς δημιουργεῖ ἀποστροφή. Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, ἀκοῦμε κάποια βλασφημία ἤ  ψέμα, τότε ἀναστενάζουμε καὶ λέμε «Ἄχ, Θεέ μου!»
    Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀναστέναξε καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἀναστέναξε διότι οἱ Ἑβραῖοι, μὲ Φαρισαίους καὶ Γραμματεῖς ἐπὶ κεφαλῆς, τόλμησαν νὰ λογομαχοῦν μ’ Αὐτόν. Διότι ἦταν ἀπαράδεκτο αὐτὸ ποὺ ζήτησαν. Καὶ ζήτησαν θαύματα καὶ σημεῖα.
   Γιατί τὰ ζήτησαν; Δὲν θεράπευε τοὺς τυφλούς, τοὺς ξηρούς, τοὺς χωλοὺς καὶ τοὺς κωφάλαλους; Δὲν ἔδιωχνε τὰ δαιμόνια, δὲν ἀνάσταινε τοὺς νεκρούς, δὲν ἐπιτιμοῦσε τὰ ὕδατα καὶ τοὺς ἀνέμους χωρὶς νὰ τὸ ζητάει κανείς; Τί ἄλλο ἤθελαν; Γιατί ζητοῦσαν καὶ ἄλλα σημεῖα καὶ θαύματα; Δικαιολογημένα αὐτὴ ἡ  ἀπαίτηση τῶν Φαρισαίων προκάλεσε θλίψη στὸν Χριστό.
    Ἀπὸ τότε πέρασαν σχεδὸν δυὸ χιλιάδες χρόνια. Καὶ σήμερα ἀκόμα ὑπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ λογομαχοῦν μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ζητᾶνε καινούρια σημεῖα καὶ θαύματα. Δὲν πιστεύουν στὰ θαύματα ποὺ περιγράφονται στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Δὲν τοὺς εἶναι ἀρκετά.
    Μᾶλλον δὲν τὰ πιστεύουν καὶ δὲν τὰ νιώθουν. Τοὺς εἶναι ξένα. Δὲν τὰ πιστεύουν διότι οἱ ἄνθρωποι γενικῶς πιστεύουν μόνο σ’ αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ πιστεύουν. Σ’  αὐτὰ ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὶς δικές τους πεποιθήσεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες. Πιστεύουν σ’  αὐτὰ ποὺ δὲν ἀγγίζουν τὶς ἀδυναμίες τους καὶ τοὺς ἀφήνουν ἐλεύθερους νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς δικούς τους δρόμους. Στὶς κολακεῖες πιστεύουν πολὺ εὔκολα, ἀκόμα καὶ τότε ποὺ τὸ ψέμα εἶναι ὁλοφάνερο. Πιστεύουν ἐπειδὴ θέλουν νὰ πιστεύουν. Στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, σ’   αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο, στὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, δὲν θέλουν νὰ πιστέψουν. Δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀποστρέφονται. Ἀκολουθοῦν δικό τους δρόμο.»  (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)