Περί τῆς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (β)

Δευτέρα  2 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τῆς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (β)

    «Ὁ χριστιανισμὸς ἄρχισε ἀπό τὸν ἑβραϊκό λαό. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ἦταν Ἑβραῖοι. Πῶς μποροῦμε νὰ μὴν ἀγαπᾶμε τὸν λαὸ ἀπό τὸν ὅποιο καταγόταν ὁ Χριστὸς καὶ στὸν ὁποῖο ἔχει τὴν ἀρχὴ του ὁ χριστιανισμός;
    Δυστυχῶς γιὰ μᾶς καὶ πιὸ πολὺ γιὰ τοὺς ἴδιους τούς Ἑβραίους, ὁ λαὸς αὐτὸς ἀρνήθηκε τὸν Μεσσία καὶ τὸν Σωτήρα του, τὸν Χριστὸ καὶ δὲν πιστεύει σ’  Αὐτόν. Νὰ λυπόμαστε γι’   αὐτοὺς μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας, νὰ τοὺς θρηνοῦμε, ἀλλά νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ του λέει γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ τὸ ἑξῆς· «Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ’   ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπό μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗτὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται» (Ρω. 11, 25-26).
     Ἀρνήθηκαν τὸν Λυτρωτὴ τῆς Σιών, τὸν Χριστὸ Κύριο καὶ θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν ἀρνοῦνται ἕως νὰ συμπληρωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐθνικῶν. Ἀλλὰ τὸ κατάλειμμα τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ θὰ πιστέψει στὸν Χριστὸ καὶ θὰ εἶναι οἱ πιὸ στενοὶ καὶ οἱ πιὸ ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἀδελφοί μας.
    Νὰ κλείσει τὸ ἀσεβές ἐκεῖνο στόμα ποῦ τόλμησε νὰ πεῖ·   «Πῶς μποροῦμε νὰ προσκυνᾶμε τὸν ἐσταυρωμένο Ἑβραῖο;» Ναί, Τὸν προσκυνᾶμε, διότι ὁ Ἑβραῖος αὐτός, εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Νὰ τιμοῦμε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ νὰ μὴν σκανδαλιζόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν Ἑβραία. Ἀλλά νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ ποὺ προνόησε ἔτσι, ὥστε μία ἀπὸ τὶς κόρες τῶν Ἑβραίων ἔγινε Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)