«Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (α)

Κυριακή 8 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (α)

     «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ  ὁδὸς καὶ ἡ  ἀλήθεια καὶ ἡ  ζωή·   οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’  ἐμοῦ» (Ἰω. 14, 6). Πολὺ σημαντικὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐλέγχει ὅλους αὐτοὺς ποὺ λένε ὅτι πιστεύουν στὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό.
     Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθΡωποι ποὺ ἀπορρίπτουν τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ θεωροῦν συλλογὴ διηγήσεων ἀμφίβολου περιεχομένου. Δὲν πιστεύουν στὰ θαύματα καὶ στὴν θεότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ταυτόχρονα λένε ὅτι πιστεύουν στὸν Θεό.
    Τέτοιους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν πιστεύουν στὴν θεότητα του, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐλέγχει μ’  αὐτὸ τὸν λόγο· «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ». Μποροῦμε μόνο μέσῳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι¬στοῦ νὰ πλησιάζουμε τὸν Πατέρα, νὰ κοινωνοῦμε μα¬ζί του, νὰ προσευχόμαστε ἔτσι ὥστε οἱ προσευχές μας νὰ ἀκούγονται.
     Μετὰ ὁ Κύριος λέει «Εἰ ἐμέ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἄν» (Ἰω. 8, 19). Ὅποιος δὲν γνωρίζει Αὐτὸν δὲν γνωρίζει καὶ τὸν Πατέρα. Μάταια εἶναι ἡ  πίστη ὅλων αὐτῶν ποὺ λένε ὅτι πιστεύουν στὸν Θεό, ἀλλά ἀπορρίπτουν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. «Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγώ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί·   εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι» (Ἰω. 14, 11). Ὁ Κύριος μᾶς λέει νὰ πιστεύουμε ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατέρας ἐν Αὐτῷ. Τί σημαίνει ὅτι ὁ Πατέρας εἶναι ἐν Αὐτῷ; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ἀχώριστος μὲ τὸν Πατέρα. Γι’   αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλλουμε. «Εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι».» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)